Tiskové konference

24. 9. 2007 12:21

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády v pondělí 24. září 2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám zde členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase a pana Aleše Řebíčka, ministra dopravy. Předseda vlády má úvodní slovo.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den, ještě jednou. Myslím, že nejzávažnější body dnes představoval ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Nečas. On vás s těmi body detailně seznámí. Myslím, že klíčové bylo rozhodnutí o pokračování prací na Národním úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Tato diskuse byla poměrně velmi bouřlivá. Nicméně po zapracování celé řady připomínek, jsme umožnili ministerstvu i z časových důvodů na této práci pokračovat a tento zákon psát. Ministr dopravy vám představí nový návrh nařízení vlády, který budˇ určovat časové poplatky a vyšší sazby mýtného. Dnes předložil na vládu, řekl bych, poměrně zajímavý dokument, který ty dokumenty z minulého týdne, jako je Státní fond dopravní infrastruktury a jeho rozpočet, tak samozřejmě harmonogram prací v grafické podobě, zjednodušuje v jednotlivých letech, což si myslím, že je názornější jak pro vás, tak pro čtenáře, případně diváky vašich novin a televizí. Dnes jsme také, na žádost Poslanecké sněmovny a po jejím rozhodnutí, rozhodli o pozastavení činnosti či rozpuštění některých politických stran. Kontrolovali jsme také úkoly vlády s některými posuny. Další body se týkaly ministerstva práce a sociálních věcí, s nimi vás rovněž seznámí místopředseda vlády.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády, slovo má místopředseda vlády pan Petr Nečas.
Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes schválila několik materiálů, které přišly z mého resortu. Prvním materiálem, jak již řekl pan premiér, byl věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Základním motivem tohoto kroku, který je součástí koncepčních kroků v rámci reformy veřejných financí a který tudíž v rámci této koncepce, reformy veřejných financí byl schválený na jaře letošního roku, je sjednocení jednotlivých dávkových systémů, které v naší zemi jsou velmi roztříštěné, protože část těchto dávkových systémů v podobě podpor v nezaměstnanosti a státní sociální podpory je vyplácena přes úřady práce. Část z nich v podobě dávek v hmotné nouzi je přes pověřené obecní úřady a část z nich v podobě příspěvků na péči a dávek sociální péče pro zdravotně postižené je vyplácena obcemi s rozšířenou působností. To znamená, že občané mají velmi roztříštěnou situaci, pro některé dávky si musí chodit na rozdílné úřady, kdy dokonce dávky, které se týkají téže věci, jako je například dávka v oblasti bydlení, dostávají hned od dvou institucí, od pověřené obce v podobě doplatku na bydlení a od úřadu práce v podobě příspěvku na bydlení v rámci státní sociální podpory. Některé dávky jsou dokonce posuzovány na dvou rozdílných úřadech, jako je příspěvek na péči, kde lékařský posudek vypracovává posudkový lékař úřadu práce a při tom správní rozhodnutí a sociální šetření je prováděno na úřadu s rozšířenou působností, takže je to pro občany velmi komplikované. Také stát ztrácí úplnou kontrolu nad částí systému tím, že je přímo nespravuje. Nemá také kompletní informaci o klientovi, protože jsou i rozdělené informační systémy. Dohromady přes tyto dávkové systémy, o kterých teď mluvíme, teče ročně částka téměř 90 miliard korun,jako třeba v letošním rozpočtu. Znamená to, že částka, která je zhruba okolo 35 miliard korun v letošním rozpočtu, je vlastně vyplácena. Jsou to sociální dávky vyplácené ze státního rozpočtu, ale jsou vyplácené prostřednictvím obcí. Chceme vytvořit novou, jednoznačně spořivou strukturu, která v relativně krátkém časovém horizontu, do dvou let po svém vzniku, umožní poměrně výrazné úspory. Jednak tím, že se obdrží kompletní informace o klientovi, že se umožní sinergické úspory ze současného působení několika dávkových systémů. Také samozřejmě dojde k poměrně významné úspoře v provozních nákladech. Pokud chceme skutečně reálně zefektivňovat dávkové systémy v sociální oblasti a chceme také zjednodušovat až do zavedení systému negativní daně, tak je nutné mít k tomu jednoho jednotného institucionálního nositele a tento krok jde tímto směrem. My očekáváme velice intenzivní dialog jednání a spolupráci s obcemi, městy a kraji, protože v této oblasti se nemá jednat o žádné násilné převzetí, ale naopak o vzájemnou kooperaci. Druhým materiálem z resortu ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se zabývala vláda, je oblast důchodová. Vláda schválila návrh nařízení vlády, kterým se od 1. ledna příštího roku zvyšují penze v průměru o 3,95 % tak, že se o 130 korun zvedne základní výměra důchodu, to znamená všem důchodcům a potom o tři procentní body. Ta procentuální výměra celkového zvýšení důchodů bude, jak jsem již řekl, 3,95 %. Ta průměrná částka je 346 korun. U penzí jsme jako u jediné sociální dávky zachovali automatické valorizační schéma, to znamená, že každý rok se penze valorizují minimálně o celkový nárůst inflace a k tomu o jednu třetinu nárůstu mezd. Tato valorizace je konstruována tak, že zvýšením té základní výměry důchodů o 130 korun se vykryje každému důchodci vliv netržních daňových změn, které proběhnou v příštím roce. To znamená zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 % a také zavedení spotřebních daní na energie, kde podle propočtů, které máme dělány na spotřební koš důchodců, se v průměru zvýší tyto výdaje jednočlenné důchodcovské domácnosti vlivem těchto dvou daňových změn o 115 korun měsíčně. My tedy navrhujeme kompenzaci o 130 korun a vedle toho samozřejmě tu procentuální kompenzaci tak, že celkové navýšení důchodů bude průměrně 346 korun. Průměrná výše starobní penze tak v příštím roce dosáhne 9111 korun. Vezmeme-li v úvahu, že vláda Mirka Topolánka nastoupila v září loňského roku, tedy před rokem, v té době byla průměrná výše starobní penze 8188 korun, tak zjistíme, že za rok a čtvrt působení vlád premiéra Topolánka se průměrné penze zvýšily o tisíc korun. Myslím si, že to je dobrá zpráva. My, samozřejmě, budeme velice pečlivě analyzovat inflační vývoj v příštím roce a podle toho připravovat i další valorizace. Vedle zvýšení valorizace penzí, vždy součástí tohoto balíčku, bývají i některá další opatření, jako jsou především technické kroky, které se upravují nařízením vlády. To znamená, stanovuje se výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006, který byla tímto nařízením stanovena ve výši 20 050 korun. Výše přepočítávacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za loňský rok a také se upravují částky pro stanovení výpočtového základu, respektive tak zvané redukční hranice, které navrhujeme upravit tak, aby první redukční hranice, do které se do penze započítává ten přínos 90 %, byla příští rok 10000 korun a druhá redukční hranice, do které se započítává ten příjem z 30 %, byla ve výši 24 800 korun. Toto opatření je technického charakteru, nicméně, je nutné ze dvou důvodů. Za prvé, aby se zabránilo nivelizaci penzí. Za druhé, aby se zabránilo nezvýhodňování středně příjmových a vyšších příjmových kategorií v rámci důchodového systému, protože pak by mohlo dojít k tomu, že pokud bychom nezvedli tyto redukční hranice, že při srovnatelném výdělku by penze, které budou přiznány v roce 2008 byly nižší než penze přiznané v roce 2007 za stejných výdělků. Vedle toho vláda schválila i třetí opatření, které se vždy schvaluje v rámci tohoto valorizačního balíčku, to je nařízení vlády o zvýšení příplatků důchodu v roce 2008, kde se jedná na základě příslušných právních norem o příplatky, které se dávají účastníkům odboje a osobám rehabilitovaným budou zvýšeny ve stejném termínu jako důchody a ve stejné částce, jako je zvýšena procentní částka důchodu, to znamená v tomto případě o 3 %. Děkuji.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji místopředsedovi vlády, nyní má slovo ministr obrany pan Aleš Řebíček.
Aleš Řebíček, ministr dopravy: Ještě jednou dobrý den. Já jsem předložil dnes návrh nařízen vlády, které určuje výši časového zpoplatnění na dálnicích a rychlostních komunikacích. Co se týče výkonového zpoplatnění, tak vzhledem k tomu, že v provozu prakticky není celý rok, tak jsme zůstali u stávajících sazeb. Nicméně, co se týče časového zpoplatnění, tak jsme u automobilů osobních, do 3,5 tuny, zvedli sazbu zhruba o deset procent. U automobilů od 3,5 tuny až do 12 tun, tak jsem ji zvedli zhruba kolem 15 %, samozřejmě, se to zaokrouhlovalo se to na celá čísla. Známky jako takové budou sedmidenní, měsíční a roční s tím, že již v průběhu mezirezortního řízení vzniknul oprávněný požadavek, který se týká i veřejnosti, a to, aby známky nebyly pouze sedmidenní. Toto byla poměrně komplikovaná situace, protože už v roce 2005 probíhalo řízení mezi ČR a Evropskou komisí ve věci právě určení toho časového zpoplatnění a toho termínu jako takového, jestli týdenní, desetidenní a tak dál. My v podstatě tím, že budeme zpoplatňovat od 1. 1. 2009 vozidla nad 3,5 tuny, tak nám bude tím pádem umožněno zpoplatnit časově dle naší libosti s tím, že musíme zachovat proporcionalitu. To znamená, že budeme chtít od 1. 1. 2009, aby ty známky mohli být i třeba desetidenní.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministrovi dopravy, nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím, ČTK.
Aleš Sosnovský, ČTK: Já jsem se chtěl zeptat ohledně jednoho bodu. Dnes měla vláda projednávat rozpočtové určení daní. Podle informací byl materiál stažen. Jestli se můžu zeptat na důvody?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Stažen, to asi není přesný výraz. Byl přesunut na příští týden. Dneska proběhne v 17:00 porada ekonomických ministrů a budeme se tím dále zabývat.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz?

Vladimír Keblůšek, televize Nova: Chtěl jsem se zeptat na rozpuštění některých politických stran. Jaké tam byly důvody? Strany tvrdí, že jde o šikanu, že většinou dodaly materiály, ale pouze s denním zpožděním a prý si pravidla určilo samo ministerstvo vnitra.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Musím říct, že to, samozřejmě, není pravda. To je věc, která prošla i Poslaneckou sněmovnou, která schvaluje fakticky zprávy o činnosti politických stran. Myslím si, že vláda si žádný ten případ nevymyslela, tam byly opakované urgence a neplnění termínu a nám ze zákona nic jiného nepřísluší, než takové subjekty zrušit nebo jim pozastavit činnost.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Česká televize.
Jakub Linka, Česká televize: Ještě se vrátím k tomu rozpočtovému určení daní. Ty důvody, proč jste to zatím odložili. Co byste vzkázali těm malým obcím, které počítali s tím, že to projde?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ty důvody proč jsme zatím odložili jsou takové, že to nemá plnou koaliční podporu. Ten návrh není vyvážený, my se spíše budeme bavit o tom, jestli nespojíme tu změnu, kterou jsme, samozřejmě, před volbami požadovali, to je změna skoková. Nebo to určení příspěvků na občana skokově podle celkového počtu obyvatel změnit na nějakou jinou, průběžnější křivku, jestli to nespojíme s těmi výraznějšími změnami rozpočtového určení daní, které, samozřejmě, přijde se změnou daní a se změněným daňovým výnosem, tím pádem také se změněnou váhou daňových výnosů pro obce v roce 2009. To znamená, v této chvíli je to diskuse naprosto racionální, protože ta změna je poměrně zásadní, podle mě, vydiskutovaná není, a pokud to stihneme vydiskutovat do příštího týdne, tak ta změna proběhne, pokud ne, tak proběhne až o rok později.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz, televize Prima.
Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Já bych měl otázku na pana ministra Nečase. Mě by jenom zajímalo, opozice často říká, že vy jste před volbami slibovali tisíc korun na každého důchodce. Mě by jenom zajímalo, omluvte mne, jestli se tak již stalo, nicméně, tohle je součástí těch valorizačních schémat nebo by to měl být nějaký další bonus? Případně, plánujete další zvyšování důchodů mimo valorizační schémata.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych řekl, já bych to rozdělil. Já bych odpověděl na tu první část. Pokud si dobře vzpomínáte, doufám, že si vzpomínáte, my jsme vázali tisíc korun zvýšení důchodu právě na zvýšení daně z přidané hodnoty z 5 % na 15 %. Vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo, tak, samozřejmě, nemohli být v tomto smyslu valorizivány tak, jak jsme předpokládali a to, že nakonec byly valorizovány, souvisí s něčím jiným a to vám řekne Petr Nečas.
Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já bych na to navázal. Jenom zopakuji ta čísla, která jsem tady řekl. Když vláda Mirka Topolánka, ta první, přicházela do Strakovy akademie v září loňského roku, tak průměrná výše penze byla 8188. Po této valorizaci, k prvnímu lednu příštího roku, bude průměrná výše penze 9111 korun, to znamená, bez pár desetikorun je to tisíc korun.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaký dotaz, prosím? Nejsou dotazy, takže vám děkujeme za pozornost. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter