Tiskové konference

12. 9. 2007 12:33

Tiskový briefing po jednání předsedy vlády ČR Mirka Topolánka s bavorským státním ministrem vnitra Güntherem Becksteinem 12. září 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na krátkém tiskovém briefingu. Vítám zde našeho hosta, státního ministra vnitra Bavorska pana Günthera Becksteina. A samozřejmě zde vítám předsedu vlády České republiky pana Mirka Topolánka a ministra vnitra České republiky pana Ivana Langera. Na úvod dostane jako první slovo náš host, na přání pana premiéra.

Günther Beckstein, bavorský státní ministr vnitra: Dámy a pánové, já jsem velice rád, že jsem mohl přijmout pozvání ministerského předsedy. Já jsem tady jako bavorský ministr vnitra na rozhovory s panem Langerem, ale využil jsem té příležitosti, abychom velice otevřeně a upřímně mluvili o pozitivních, ale i o obtížných bodech bavorsko-německo-české spolupráce. Pozitivní je spolupráce v hospodářství, kulturní výměna, spolupráce na komunální a společenské úrovni, jak v příhraničí, ale také v jiných oblastech. Co se týče těch obtížných bodů jsme mluvili za prvé o volném pohybu pracovních sil z východní Evropy uvnitř Evropské unie. Já jsem řekl, že české pracovní síly pro Bavorsko vůbec nepředstavují žádný problém, máme ale ještě na severu Bavorska a v nových spolkových zemích vysokou nezaměstnanost, takže je obtížné dohodnout se krátkodobě na úplném zrušení omezení volného pohybu pro všechny státy, které v roce 2004 přistoupily. Řekl jsem však, že jsem naprosto proti tomu, abychom jednali v nějakých systémech, které umožní pracovním silám z Turecka, z Indie, z Číny pracovat v Německu, než budeme mít vyřešený problém volného pohybu pracovních sil uvnitř Evropské unie. Tím nemyslím na Bulharsko a Rumunsko, ale na všechny ostatní státy. Dalším tématem bylo rozšíření Schengenského prostoru. Tam je ve starých schengenských zemích shoda v tom, že musí být pro to vytvořeny předpoklady, především se to týká schengenských vnějších hranic. To pro Česko není žádný problém, protože takovou hranici nemá. Jsou to otázky Slovenska a Maďarska, kde poslední evaluační zpráva byla velice kritická. Je to otázka zavedení systému SISone4all. Tady to vypadá poměrně dobře. Samozřejmě obyvatelstvo v Bavorsku má určité starosti, co se týče odpadnutí kontrol na hranicích, a musím je brát vážně, ale i to se netýká českých sousedů, týká se to spíš určitých skupin z pobaltských zemí, z Polska, ze Slovenska. O tom budu jednat s panem ministrem Langerem ještě velice podrobně. A myslím, že věci jsou na dobré cestě. Já jsem dal našemu policejnímu šéfovi příkaz, aby zůstala Evropa, aby kriminalita nerostla a aby vyřešení případů nekleslo. On mi řekl, že je to obtížné a já jsem mu řekl, samozřejmě, že je to obtížné, proto jsem vybral dobré lidi. Kdyby to nebylo obtížné, pak bych tam mohl dát každého idiota. Nejobtížnější bylo třetí téma, a sice téma sudetských Němců. Já jsem velice vděčný, že pan ministerský předseda sám tuto věc popsal. Já jsem mu vyložil svůj pohled na tyto věci. Obecná stanoviska jsou známa. Náš názor je, že se jedná o systém, tedy co se týče Benešových dekretů, který je v rozporu s evropským a mezinárodním právem. My jsem patronem sudetských Němců. Je to otevřená rána, proto také po této návštěvě navštívím Sudetoněmeckou kancelář. Ale my jsme se také shodli v tom, že při všech rozdílných názorech, naším úkolem je, aby nedošlo k žádné eskalaci v této věci, abychom se věnovali především aktuálním otázkám, ale abychom nezapomněli dlouhodobé otázky, což ale nemůže být úkolem prvního setkání na pozvání, které se uskutečnilo.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Teď má slovo předseda vlády, pan Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji za slovo. Já myslím, že ministr vnitra Bavorska už mnoho řekl, ale přesto mi dovolte pár reakcí. Myslím, že v té části, kdy jsme mohli konstatovat dobrou spolupráci, stojí za zmínku to, co jsem řekl já v té obchodní části. Samozřejmě, přestože je to statistika, pokud jí budeme brát úplně vážně, vypovídá o tom, že Bavorsko vykazuje určité obchodní saldo vůči České republice, pokud budu vůbec brát vážně tento statistický údaj, tak je to mnohdy ale export bavorských firem umístěných na českém území. To znamená, my jsme velmi rádi, že ta obchodní vazba je tak úzká, i do budoucna to může znamenat odstranění celé řady jiných problémů. Myslím, že co se týká přeshraniční, regionální, municipální, kulturní a další spolupráce, tak ta je na velmi vysoké úrovni. Já sám jsem osobně převzal záštitu nad kulturní událostí Devět bran, která se týká česko-německo-židovské kultury v Praze, a pokládám to za jednu z významných událostí, která má samozřejmě odstraňovat případné resentimenty. Volný pohyb pracovních sil. Tady samozřejmě nemůžeme souhlasit, protože neexistuje žádný skutečný reálný problém, který by jak německou vládu, tak potažmo bavorskou vládu, vedl k tomu, že by neměla zrušit moratorium na volný pohyb pracovních sil z České republiky. Pokládám to spíše za vnitropolitický problém, nebo problém s jinými zeměmi, než je Česká republika, a v tomto smyslu my samozřejmě budeme trvale působit na německou, potažmo bavorskou vládu, aby toto moratorium pro Českou republiku zrušila. Naopak platí to, že Česká republika, stejně jako Spolková republika Německo nebo Bavorsko, se potýká se stejnými problémy, a to je nedostatek pracovních sil. Specielně v některých profesích, a potýká se samozřejmě s celou řadou problémů s nelegální prací. A tady oba ministři budou jistě spolupracovat. K Schengenu jenom tolik, že Česká republika splnila všechny požadavky SISone4all a neexistuje žádný vážný důvod, aby nevstoupila do Schengenského prostoru. Česká republika bude vnitrozemskou zemí Schengenského prostoru, takže cítí problémy hlavně na vnější hranici, která by měla zamezit případné nežádoucí migraci. My cítíme stejné problémy jako Bavorsko, potažmo Německo, z hlediska nežádoucí migrace. Stejně jako Německo, jsme první země, které zřídily svá Analytická centra pro migraci v důsledku rozšíření Schengenského prostoru. Musím říct, že tak jak se obávají někteří bavorští občané určitého zvýšení kriminality a problémů s migrací, tak se obávají čeští občané, a to nejenom v důsledku migrace z těch třetích zemí, ale v důsledku migrace z Německa. Já myslím, že v souvislosti s nedávno odhaleným teroristickým útokem všichni víme, o čem mluvím. Mimochodem, sexuální turistika, jeden z problémů, který v příhraničí na české straně byl velmi často odsuzován místními občany z Karlovarského a Ústeckého kraje, bude Schengenem, bude dálničním propojením z velké části vyřešen. Ta poptávka vznikala samozřejmě z časové prodlevy na hranicích a byla vyvolána spíše zájmem z Německa a Rakouska, než z České republiky. Já jsem to nechtěl zlehčit, nicméně chci říct, že obavy jsou na obou stranách a politici na obou stranách mají povinnosti tyto obavy rozptylovat a tyto spíše psychologické problémy řešit. Specielní průzkum, který jsme provedli ukazuje, že v Bavorsku více jak 70%, více či méně, souhlasí s rozšířením Schengenského prostoru. K tomu třetímu tématu myslím, že neřeknu nic nového. Ten český postoj je pořád stejný. My se chceme dívat spíše dopředu. Pro nás je Česko-německá deklarace základem diskuse a Česko-německý fond nástrojem, kterým chceme společnou budoucnost zajišťovat. Resentiment a určité negativní postoje jsou na obou stranách hranic. My jsme se shodli na tom, že úlohou politiků je tento resentiment zmenšovat a tyto problémy řešit. Nicméně neexistuje v České republice politická reprezentace, která by, dejme tomu, vyjmutím Benešových dekretů z právního řádu České republiky, ohrozila dvaašedesátiletý vývoj, majetkový vývoj a majetková práva českých občanů. Cítím velmi silně odpovědnost za to, aby česko-německé a česko-bavorské vztahy v této otázce byly do budoucna diskutovány, byly podrobovány výzkumu a byly zmenšovány. Ostatně všichni občané, kterých se to týká, mají možnost v České republice pracovat i bydlet.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Dámy a pánové, nyní, vzhledem k tomu, že stále probíhá schůze vlády, je prostor maximálně pro dva vaše dotazy.

Německý redaktor: Pane ministerský předsedo. Když se na to dívám zvenčí, tak se zdálo, že vztahy mezi Českou republikou a Bavorskem nebyly v minulosti příliš dobré. Tím dnešním setkáním došlo ke zlepšení, nebo byl tento dojem už i v minulosti špatný.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já přesně nevím, jak dalekou minulost máte na mysli. Mluvíte-li o minulosti, kdy ty vztahy nebyly dobré. Pokud mluvíte o posledních, řekl bych, osmnácti letech, tak musím říct, že jsou velmi dobré. Návštěvou ministra vnitra Becksteina samozřejmě demonstrujeme společně, že mohou být i ještě lepší.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Nyní tedy druhý, poslední, dotaz.

Německý redaktor: Dotaz nepřekládán.

Günther Beckstein, bavorský státní ministr vnitra: Ze zdvořilosti bych chtěl říci, že osobně jsem vždycky považoval vyhnání v rozporu s evropským a českým právem. Ale vím přesně, samozřejmě, že předtím byli zločiny Hitlera a nacistů, kterými trpěla celá Evropa a samozřejmě i tehdy Československo. Je to otevřená rána, o které musíme a budeme mluvit v příštích týdnech, měsících a letech. Musíme se snažit, aby se problémy nevyostřily, ale aby se zredukovaly. A nesmíme přitom samozřejmě zapomenout na další témata, protože lidé od nás, právem, očekávají, že vyřešíme nebo se budeme snažit řešit problémy bezpečnosti přes hranice, že se budeme snažit řešit problémy volného pohybu pracovních sil. To všechno jsou kroky a věci, které určitě přispívají k tomu, že v malých krocích budeme ty problémy minulosti řešit lépe. I v Německu trvalo poměrně dlouho, než se o těchto problémech diskutovalo tak, jak se o nich diskutuje dneska. Co se týče programu návštěvy, tak jsme při rozhovorech s ministrem Langerem uvažovali o tom, jestli by nebylo možné jej rozšířit. A už jenom z našeho postavení, jako ministerského předsedy a mě jako ministra, je jasné, že pozvání vzešlo z jeho strany, protože já jsem tady jako ministr vnitra a ne ještě jako ministerský předseda. Devátý říjen je určitý termín pro Bavorsko. Je to devátý říjen.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter