Tiskové konference

29. 10. 2012 11:16

Zahájení společného zasedání vlád České a Slovenské republiky, 29. října 2012

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně a vážení páni ministři, je mi skutečně potěšením a ctí přivítat naše slovenské přátele na historicky prvních mezivládních konzultacích mezi vládou České republiky a Slovenské republiky. Jsem velice rád, že se nám podařilo uskutečnit tento formát, a že se tento formát stane tradičním i v následujících obdobích. Jsem přesvědčen, že naše země toho mají tolik společného neustále a máme si tolik co říci, že tento formát považuji za velmi užitečný.

Jsem velice rád, že vás mohu přivítat v Uherském Hradišti, protože je to město, které za prvé svou polohou má ke Slovensku velmi blízko, ale je to také město, v jehož okolí bylo v 9. a 10. století jedno z velmi pravděpodobných center Velké Moravy, ve které společně český národ i slovenský národ máme počátky naší kultury, ale i naší státnosti, jazyka, náboženství a víry. I tento region je velice dobrým důkazem vzájemné vzájemnosti, která sahá více než 150 let do historie. My jsme měli možnost společně v létě vystoupit na Velkou Javořinu v Bílých Karpatech, kde probíhaly tradiční oslavy bratrství a vzájemnosti mezi Čechy a Slováky. Myslím si, že tato stopadesátiletá tradice je velice dobrým důkazem kvalitních a dobrých vztahů mezi našimi národy a že podobně i formát mezivládních konzultací se stane součástí dobrých tradic ve vztazích mezi našimi zeměmi. Naše země mají společně určitě co diskutovat, máme celou řadu společných přístupů.

Já bych chtěl připomenout, že jsme oslavili 94. výročí založení společného státu Čechů a Slováků a zanedlouho si také připomeneme 20. výročí pokojného, mírového a také sousedského rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy. Posledních dvacet let bylo, myslím si, docela dobrým důkazem toho, že tehdejší rozhodnutí politických reprezentací bylo správné, že bylo dobře provedené a vztahy na úrovni nejen mezistátní, ale i vztahy na úrovni našich obcí a měst, krajů a regionů různých občanských sdružení, ale i občanů mezi sebou jsou vynikající a jsou důkazem, že v těch posledních dvaceti letech ta vzájemnost nezeslábla tím, že žijeme ve dvou samostatných státech, ale naopak v mnoha ohledech byla posílena. Pro nás je to skutečně důkazem výjimečnosti slovensko-českých vztahů v těch zahraničních relacích a já jsem velice rád, že pravidelná setkání prezidentů, předsedů vlád, ministrů, šéfů Parlamentu může být doplněna i tímto novým formátem mezivládních konzultací.

Toto jednání má nejen svůj symbolický rozměr, ale i praktickou náplň spočívající v bilaterálních jednáních jednotlivých rezortních ministrů. Já jsem přesvědčen, že i ta budoucnost našich zemí je již ve společném zakotvení v euroatlantických strukturách, obě dvě naše země jsou členy Severoatlantické aliance, obě dvě naše země vstoupily do Evropské unie a i celá řada našich názorů na politiku uvnitř Evropské unie nebo Severoatlantické aliance se velmi podobá.

Chceme být, obě dvě naše země, součástí efektivně fungující a v globálním kontextu konkurenceschopné Evropské unie a já jsem také přesvědčen, že k tomuto trendu mají obě dvě naše země co nabídnout.

Jsou tady i aktuální otázky, které se týkají vzájemné spolupráce v oblasti energetiky a energetické bezpečnosti, což je strategický zájem obou zemí. Je tady obrovský prostor pro další diskuze v oblasti dopravní infrastruktury, kde opět obě dvě naše země ležící ve středu Evropy mohou v tomto naleznout obrovské množství přirozených průsečíků zájmu.

Chci také připomenout, že Slovensko je dnes naším druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem, kde i ta vzájemná ekonomická provázanost v rámci i některých technologických cyklů nadnárodních společností je tady velmi silná. Máme, jak jsem již řekl, toho mnoho společného, určitě i další rozvoj spolupráce, která poběží nejen na bilaterální úrovni, ale i v rámci Visegrádské skupiny nebo v rámci Evropské unie, tak tento prostor bude určitě bohatě využíván.

Já jsem také velice rád, že budeme rozvíjet i hospodářský potenciál společného příhraničí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou celou řadou společných projektů orientovaný na rozvoj turistického ruchu.

Chci jenom připomenout, že dnes příslušní rezortní ministři podepíší dohodu, která umožní další využívání Baťova kanálu při společné hranici a vlastně celá ta oblast dolního Pomoraví, kde máme společné zájmy nejen z hlediska ekonomického rozvoje a turistického ruchu, ale například i z hlediska ochrany proti povodním a kdo si vzpomene na velké povodně na Moravě, tak postihují obě dvě země stejným způsobem a je tady určitě i obrovský prostor pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

V neposlední řadě bychom pak byli rádi, kdyby se opět zvyšovalo vzájemné povědomí o kultuře a jazyku, ale i o historii druhého národa a tím se posilovala česko-slovenská vzájemnost, porozumění, ale i solidarita.

Seznam témat, která budeme společně projednávat a která budou projednávat naši rezortní ministři, je poměrně bohatý a já bych chtěl skutečně zdůraznit, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou skutečně vztahy mezi našimi národy, že to nejsou pouze vztahy na státní úrovni, ale vztahy na komunální úrovni, regionální úrovni, občanských sdružení i mezi občany jako takovými.

Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně a páni ministři, ještě jednou vítejte v Uherském Hradišti, vítejte v České republice a jsme velice rádi, že se uskutečňuje tento formát mezivládních konzultací.

Rober Fico, předseda vlády SR: Vážený pane předsedo vlády ČR, vážené dámy a pánové, Česká republika i Slovenská republika si za několik týdnů budou společně připomínat 20 let vzniku samostatné České republiky a samostatné Slovenské republiky. Chtěl bych, pane předsedo, dámy a pánové, využít tuto příležitost společného zasedání dvou suverénních vlád, abych vyslovil několik krátkých úvah, protože nás dnes ještě čeká poměrně mnoho práce, rád bych promluvil nejen k vám, kdo tu nyní sedíte, ale rád bych určitě promluvil i k občanům ČR.

Dovolte mi tedy, abych vyslovil krátké úvahy o historickém spolužití dvou blízkých slovanských národů, které se dokázaly příkladně a kultivovaně rozdělit, aby vytvořily dva nové suverénní evropské státy. I to jak 20 let příkladně spolupracují.

Blízkost, která naše národy spojuje, vyrostla z konkrétních zkušeností. My Slováci, a říkám to velmi upřímně, jsme se spoléhali na Moravany a na Čechy obvykle tehdy, když nám šlo o život, ale i o přežití. Stejně tak jste věděli, že v nejhorších dobách žije jen kousek od hranic blízký slovanský národ, kterého naturel i charakter je vám v ČR nejbližší. A chci tuto blízkost zdůraznit i dnes v tomto nádherném městě, v Uherském Hradišti. Je to vzácné poznání vědět, že si rozumíme tehdy, když hovoříme, ale že si rozumíme i v mlčení a prožívání. Mnohé totiž oba národy prožíváme podobně, téměř stejně. A toto je v Evropě, která je dnes velmi těžko zkoušená jedna velká přednost a cosi unikátního, co pravděpodobně jiné země nemohou Evropě nabídnout.

Druhá úžasná schopnost našich národů, na kterou bych chtěl upozornit, je schopnost empatie. Znamená to, že jeden národ umí cítit a rozumět úsilí i smyslu jednání toho druhého. Celá Evropa s velkým zájmem a obdivem sledovala, jak se Slováci a Češi v průběhu rozdělování společného státu chovali.

A třetí vzácná schopnost, kterou jsme si Slováci a Češi 20 let projevovali, je korektnost. Ani jeden z nás za poslední roky neusiloval druhého blízkého partnera doběhnout, oklamat ho, vytvářet v diplomatických či partnerských vztazích stavy, které by se staly základem znejistění, pochybností anebo lží. Je příkladné, jak si jeden národ druhého váží, a půjdu do takových malých detailů, jako že máme rádi slovenské a české písničky, jak se filmy, divadlo, herci, spisovatelé a vůbec umělci stali společným dědictvím a společnými hodnotami.

Už jsem zmínil, že na nedávném červencovém setkání Slováků a Čechů na Javořině, mimochodem pan premiér také na toto setkání odkázal ve svém projevu, jaké vzácné lidí nám z Moravy v nejtěžších časech poslali vaši předkové. Zmíním dva myslitele z doby před 400 lety, kteří ovlivnili běh dějin i citový zeměpis Slovenska, Jiřího Třanovského a Jana Ámose Komenského. Poslali jste nám je nepochybně nezištně, aby u nás zanechali trvalé stopy. A my na Slovensku jsme se zase naopak odvděčili tím, že např. otec Ludovíta Štúra Samuel, který byl učitelem, poskytl v Trenčíně přístřeší i vědomosti a dobré vzdělání Františku Palackému z Hodslavic. Palacký potom na evangelickém lyceu v Bratislavě studoval se dvěma slovenskými velikány Kolárem a Pavlem Josefem Šafaříkem. Tam se rodily kolem přátelství tohoto trojhvězdí slovanské myšlenky.

Je příkladné, dámy a pánové, jak jsme si pomáhali v dobách nesvobody, a je příkladné, jak si pomáháme i v dobách plné svobody a demokracie. Toužím, aby se tyto půjčky vzájemné důvěry opakovaly i v dalších letech. V čem je tedy poslední dvacetiletí pro nás poučné? Nás Slováky 20 let nezávislosti naučilo, že se v životě, v myšlení i jednání musíme spoléhat sami na sebe. Když se nám nedaří, nemůžeme se vymlouvat ani na Čechy anebo na Maďary. Státní samostatností jsme dospěli a jsme sami za sebe plně odpovědní. Naše slovenské chyby jsou naše vlastní chyby i prohry. Ale naše vítězství jsou naše vlastní, slovenské vítězství. Ona zpevnila naše páteř sebevědomí i vlastní důstojnost.

Chci všem českým občanům vyjádřit díky za to, s jakým pochopením i pozitivním naladěním jste přijali slovenskou touhu po samostatnosti a po politické dospělosti. Asi i vám poslední dvacetiletí přineslo nové poznání, protože jste si ověřili vlastní možnosti i schopnosti a naučili jste se činit zodpovědněji pro kvalitu vlastního života. Přitom tato malá slovensko-česká přeshraniční soutěživost je solí přátelství a ochoty celoživotně se jeden od druhého učit. Slovenská samostatnost je pro vás otevřenou náručí připravenou na objetí. Vnímám, jak se umíme dohodnout i úzce spolupracovat ve Visegrádské skupině. Jak umíme nacházet podpůrná stanoviska tam, kde jde o zájmy střední Evropy, ale i v otázkách, které hýbou celou Evropou. Velmi oceňuji způsob komunikace s panem předsedou české vlády v zásadních evropských otázkách, které musíme často projednávat a přijímat na evropských summitech. Těším se, a nyní to myslím lidsky, že jste se jako turisté vrátili do Tater a na slovenské termální prameny. A my Slováci zase víme, že inspirace z kulturních hodnot Olomouce, Prahy či Brna, z přírodních krás Jeseníků či Vysočiny zase oblažují naše duše a vzbuzují v nás nové inspirace. Říká se, že přítel je ten, který přichází tehdy, když vás už všichni opustili. Přeji si ze srdce, zůstaňme přátelé, na které je vzájemné spolehnutí. Těším se na dnešní jednání, protože přesto, že nemáme žádné otevřené politické otázky, je tu velmi mnoho společného. Myslím si, že po 20 letech, když si každá země udělá určitou inventuru toho, jak jsme se chovali, jak jsme žili, možná dojdeme k tomu, že bude záhodno vrátit se k některým společným věcem. Bude pro mě velkým potěšením, když k takovému poznání dojdeme možná už dnes. Děkujeme ještě jednou za krásné přivítání, za vytvoření podmínek pro společné setkání a těším se na bilaterální setkání s panem premiérem a věřím, že i bilaterální setkání členů vlády budou stejně užitečná. Děkuji, pane předsedo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, vážení páni ministři. Protože jsme venku promrzli, tak mi teď zahajujeme rychlou záchrannou operaci, která je také důkazem toho, že české lihoviny jsou skutečně už v pořádku. Samozřejmě nebudu překvapen, když slovenští kolegové počkají, až si první frťana dají čeští ministři, tomu rozumím. Ale myslím si, že za to promrznutí si to zasloužíme, takže pane předsedo, paní ministryně, páni ministři na společné přátelství a na zdraví v tomto chladném počasí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter