Tiskové zprávy

16. 10. 2007 9:03

Tisková zpráva k jednání vlády ČR 15.10.2007

Vláda ČR dnes mj. projednala a schválila Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Hodnocení systému péče o ohrožené děti předložené ministrem vnitra Ivanem Langerem.
Strategie stanovuje základní okruhy preventivní politiky státu. Je koncipována na základě situace v oblasti kriminality a vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů a domácích i zahraničních zkušeností. Jejím cílem je dále zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost trestné činnosti. Definuje základní priority, principy a okruhy prevence kriminality a představuje doporučený rámec pro tvorbu a uskutečňování strategií prevence kriminality všech článků veřejné správy na úrovni resortů, krajů a obcí.
Priority spočívají ve snižování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, v omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, ve zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a v informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.
Cílovými skupinami, jimž bude věnována zvýšená pozornost, jsou děti a mladiství ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity.
Na tiskové konferenci ministr vnitra Ivan Langer řekl: „Vláda se jednoznačně shodla na tom, že strategie prevence kriminality patří mezi priority. Rozhodla o tom, že do tohoto systému v nadcházejících čtyřech letech budou dány finanční prostředky ve výši 400 mil. Kč, tedy zhruba 100 mil. Kč každý rok. Rozhodli jsme se ještě k některým dalším koncepčním změnám. Chceme posílit roli krajů a krajských samospráv při definování systému prevence tak, aby existovaly krajské projekty týkající se prevence kriminality a na základě poměrně obsáhlých studií, čísel, dat, analýz, které máme k dispozici, jsme dospěli k tomu, že se více než v minulosti chceme zacílit na města s počtem obyvatel 25 tisíc a více, a umožnit jim dlouhodobější a koncepčnější realizaci projektu Prevence kriminality v tom smyslu, že oproti minulosti, kdy tyto projekty byly jednoroční, tato města budou mít možnost předkládat projekty čtyřleté tak, aby byly skutečně schopny v tom dlouhodobějším časovém horizontu realizovat ucelenější programy Prevence kriminality. Aby to nebylo prostě rok, rok, rok, rok, s nejistotou, zda v roce příštím budou finanční prostředky na tyto oblasti. Současně chceme také posílit výzkumnou činnost v této oblasti tak, aby veškeré finanční prostředky byly používány co možná nejefektivněji na základě detailních znalostí jednotlivých lokalit, kterých se to týká“.
V souvislosti s přípravou Hodnocení systému péče o ohrožené děti provedli pracovníci Ministerstva vnitra ve spolupráci s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozsáhlý průzkum osudů dětí, které během let 1995 - 2004 opustily institucionální péči - jednalo se celkem o 17 454 dětí resp. mladých lidí. V rámci analytické činnosti věnovali pozornost vývoji sociálně patologických jevů a vývoji kriminální kariéry dětí, práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, otázce včasné intervence a následné péče (sociální integrace), ukládání ústavní a ochranné výchovy, problematice útěků z institucionální péče a spolupráci institucí, do jejichž působnosti péče o ohrožené a delikventní děti spadá. Pozornost zaměřili na kriminální kariéru dětí po opuštění institucionální péče. Průzkum přinesl řadu alarmujících zjištění, mezi nimiž zaujímá přední místo fakt, že po opuštění institucionální péče se trestné činnosti dopustilo více než 50 % jejích bývalých svěřenců.
Ministr Ivan Langer po jednání vlády uvedl: „Na základě průzkumu jsme dospěli k velmi smutným a alarmujícím závěrům. Více než polovina dětí, nebo osob, která prošla touto institucionální péčí končí v rukou orgánů činných v trestním řízení, neboť se dopouští trestné činnosti. Jinými slovy, přestože máme instituce, přestože máme celou řadu zákonů, přestože máme fungující mediační probační službu, přestože v této oblasti působí celá řada neziskových a charitativních organizací, systém nefunguje tak, jak bychom si přáli. Vláda rozhodla, že péči o ohrožené děti bude do budoucna věnovat velmi intenzivní pozornost. Shodli jsme se při hledání definice příčin v tom, že je to jakoby obrázek, mozaika složená z různých kamínků. Těch kamínků je dost, ale nejsou dostatečně dobře koordinovány a složeny tak, aby ten celkový obrázek byl uspokojivý. A jedním z klíčových úkolů, který vyplynul z jednání vlády, kromě systému včasné intervence a budování týmu pro mládež, je potřeba vytvořit lepší koordinační mechanismus tak, aby se zajistilo, že jednotlivé resorty a jednotlivé instituce budou lépe řízeny a dočkáme se v budoucnosti lepších výsledků, než jsou ty, o kterých jsem hovořil“.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie