Tiskové zprávy

15. 4. 2011 17:47

Tisková zpráva k monitorovací návštěvě delegace Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (Rada Evropy)

Dnes 15. dubna končí pětidenní monitorovací návštěva delegace Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. Delegace si na místě ověřovala plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou, která je pro ČR závazná od roku 1998.

Pondělí strávila v Moravskoslezském kraji, kde se setkala mj. se zástupci výborů národnostních menšin v obcích i kraji a se zástupci menšin.

V úterý dopoledne delegace diskutovala se zástupci Úřadu vlády a Rady vlády pro národnostní menšiny pod vedením Mgr. Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva. „Delegace se zajímala obecně o moji roli a postavení ve vztahu k dalším institucím. Na otázku po prioritách jsem mimo jiné uvedla, že jednou z hlavních je též boj s narůstajícím extremismem ve vztahu k ochraně menšin v ČR,“ vysvětluje Šimůnková.

Co se národnostně menšinové agendy týče, zmocněnkyně informovala, že aktuálně je vládou schválena změna statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a její nové složení. Tyto změny reflektují další dokument Rady Evropy, Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků, který Česká republika ratifikovala v roce 2007. Vládě se také bude v nejbližší době předkládat Druhá periodická zpráva o plnění závazků z ní vyplývajících.

V záležitostech národnostních menšin jsem vysvětlovala vztah institucí, které se podílejí na jejich řešení, a to jak ve státní správě, tak i samosprávě. Vyzdvihla jsem nutnost vzájemné spolupráce a provázanosti, které někdy bývají problémem,“ dodává zmocněnkyně. Šimůnková také připomenula priority ČR v rámci předsednictví v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze. V souvislosti s otázkou romské integrace zdůraznila jako prioritu podporu inkluzivního vzdělání a přístupu k zaměstnání. Delegace ocenila úsilí zmocněnkyně v krátké době uchopit celou šíři tématu, k němuž se návštěva delegace váže.

V úterý odpoledne a ve středu bylo v Domě národnostních menšin v Praze uskutečněno setkání delegace se zástupci národnostních menšin.

Během čtvrtka probíhala slyšení zástupců pěti ministerstev. Po nich následovalo setkání se zástupcem kanceláře Veřejného ochránce práv, ředitelkou Domu národnostních menšin a programovými řediteli České televize a Českého rozhlasu.

Delegace uvedla, že na základě jejích poznatků bude přibližně v červnu letošního roku Poradním výborem Rámcové úmluvy sestaveno stanovisko k Třetí periodické zprávě o plnění úmluvy a to bude předloženo České republice k možnému komentáři. Proto žádné konkrétní výsledky šetření delegace neuvedla, pouze kvitovala s povděkem, že ČR projevuje příkladnou snahu plnit závazky úmluvy.

Jistým problémem – častým ve většině členských zemí Rady Evropy – je uvádění přijatých opatření do praxe. Delegace ocenila mezi konkrétními příklady dobré praxe např. začlenění debat o extremismu v přestávkách přenosů z fotbalových zápasů přenášených Českou televizí, podporu tematickým pořadům o národnostních menšinách v Českém rozhlasu či snahu o reorganizaci Úřadů práce a přístup Ministerstva vnitra k boji s extremismem.

Mgr. Monika ŠIMŮNKOVÁ
zmocněnkyně vlády pro lidská práva,
vrchní ředitelka Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie