Tiskové zprávy

19. 9. 2007 17:31

Vláda schválila státní rozpočet

Vláda včera na svém zasedání schválila několik důležitých bodů, k nimž uvádíme:

k bodu č. 2 – Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 kabinet schválil a předloží jej k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Návrh předpokládá příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč a výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč; deficit státního rozpočtu tak v roce 2008 dosáhne -70,8 mld. Kč, což zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95 %. Zároveň stanovil fiskální cíl vlády pro podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP pro rok 2009 ve výši 2,3 % a pro rok 2010 ve výši 2,1 %.
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek uvedl: „Většina věcí souvisejících s rozpočtem se vyjasnila během týdne a návrh zákona by jednomyslně schválen.“ Ministr financí Miroslav Kalousek řekl: „Tato vláda je první vládou, která dodržela zákon, od okamžiku, kdy byl schválen. Tedy první vládou, která dodržela zákonné výdajové limity, od toho okamžiku, kdy se staly součástí právního rámce ČR. Všechny předcházející vlády tuto zákonnou normu porušovaly.“
k bodu č. 3 – Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008: Celková suma prostředků pro rok 2008 je ve výši 88 mld. Kč. Součástí návrhu nejsou projekty PPP. Na návrh rozpočtu úzce navazuje bod č. 4.
k bodu č. 4 – Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 2013: Zachycuje zásadní investiční a neinvestiční potřeby dopravní infrastruktury a modeluje nároky na zdroje v jednotlivých letech. Je přímo provázán na návrh rozpočtu SFDI pro rok 2008 a jeho střednědobý výhled. Plán mj. předpokládá dokončení dálnice D1 Praha-státní hranice Bohumín, dostavba dálnice D8 mezi Prahou a státní hranicí s Německem, pokračování stavby Pražského okruhu, napojení Zlína na dálniční síť a realizace dálnice na jih Čech. Bude pokračovat modernizace železničních koridorů, v harmonogramu je obsažena i modernizace železničního uzlu v Brně a stavba nového spojení mezi Prahou a Berounem, jehož součástí je finančně náročný nový tunel (20 mld. Kč). Na úseku lodní dopravy se jedná o realizaci plavebního stupně v Děčíně.
k bodu č. 6 - Návrh na změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu: Zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům, poskytuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry náhradu. Pokud je Fond nesolventní nese tyto náklady stát. Včasné neposkytnutí finanční pomoci by znamenalo další nárůst počtu žalob na Fond a růst nákladů na úroky z prodlení, které již v současné době dosahují řádu milionů Kč měsíčně. Fond se pokusil získat finanční prostředky formou úvěru u bankovních institucí v ČR. Ve všech případech obdržel negativní odpověď, a proto požádal o poskytnutí nenávratné finanční výpomoci stát. Podle současné právní úpravy ji nelze poskytnout, proto byla MF předložena novela zákona.
k bodu č. 11 - Pravidla financování protidrogové politiky: Pravidla tvoří rámec pro pět dotačních řízení na programy protidrogové politiky ústředních orgánů státní správy. Nová verze má za cíl společný rámec znovu ustavit a posílit koordinaci přidělování finančních prostředků z různých dotačních míst na jednotnou protidrogovou politiku vlády ČR. Jedním z diskutovaných problémů byla například kontrola kvality podporovaných služeb z okruhu léčby a následné péče (certifikace odborné způsobilosti, registrace poskytovatele sociálních služeb). Rok 2008 bude v tomto směru určitým přechodovým obdobím, ale pro další roky je žádoucí dospět v dotačních řízeních k jednotným pohledům na princip “hodnota za peníze“.
V posledních letech se celkový objem dotací pohyboval okolo 200 mil. Kč., z nichž největší podíl (cca polovinu) přidělovala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, druhou polovinu MPSV, MZ, MŠMT a MSp. Poslední verze Pravidel z r. 2005 byla zastaralá jak technicky (změnily se některé finanční toky), tak věcně, protože se změnily dotační podmínky jednotlivých orgánů.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie