Tiskové zprávy

16. 1. 2008 9:18

Výsledek jednání vlády ČR z 16.1. 2008

A. Evropská agenda:
1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a o změně některých dalších zákonů v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů

č.j. 1549/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:schválen


3. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2008

č.j. 1804/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání:schválen


4. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/04 - „Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikací“

č.j. 1738/07

Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání:schválen

K bodům 4 až 8 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu


5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/02 „Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší“

č.j. 1733/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání:schválen


6. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/26 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

č.j. 1/08

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání:schválen


7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/01 „Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky“

č.j. 1848/07

Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání:schválen


8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/08 „Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce“

č.j. 1759/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání:schválen


9. Analýza právní úpravy institutu agenta v České republice a její srovnání s vybranými zahraničními právními úpravami

č.j. 22/08

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání:


C. K projednání bez rozpravy:


10. Úprava koordinace spolupráce České republiky s Evropským institutem veřejné správy a změna úhrady členského příspěvku České republiky Evropskému institutu veřejné správy (EIPA)

č.j. 1841/07

Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání:


11. Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů

č.j. 18/08

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:


12. Změna usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 959, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Karviná

č.j. 12/08

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:


13. Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Litovelské Pomoraví a jejím okolí - vstup a sběr hub v rámci terénního setkání Britské mykologické společnosti organizovaného Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Českou vědeckou společností pro mykologii ve dnech 6. - 13. října 2008, žadatel Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., vedoucí Katedry botaniky UP Olomouc

č.j. 7/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání:


14. Přírodní rezervace (PR) Bukovec v k.ú. Bukovec u Jablunkova - zřízení naučné stezky s dřevěným povalovým chodníkem a dřevěnými informačními tabulemi, žadatel Petr Julowiczor, starosta Obce Bukovec, 739 84 Bukovec č. 270

č.j. 8/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání:


15. CHKO Beskydy, Národní přírodní rezervace (NPR) Mionší - vstup a sběr osiva buku lesního původní beskydské provenience, žadatel Ing. František Lipowski, Lesní správce, Lesy ČR s.p., Lesní správa Jablunkov

č.j. 25/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání:

16.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Alpin club Rokytnice nad Jizerou za účelem uspořádání skialpinistického závodu na území Krkonošského národního parku ,,O dřevěného Krakonoše"

č.j. 26/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

17.

Národní přírodní rezervace (NPR) Brouskův mlýn - povolení vstupu mimo cesty a provádění odchytu a kroužkování ptáků v rámci inventarizačního a monitorovacího průzkumu jejich populací, žadatel RNDr. Petr Bürger, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

č.j. 27/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.

Koncepce reformy justice v letech 2008 až 2010

č.j. 1776/07

Předkládá: ministr spravedlnosti

2.

Informace o stavu a průběhu veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví

č.j. 15/08

Předkládá: ministr zdravotnictví

3.

Informace o plnění části II. bodu 3. usnesení vlády České republiky ze dne 3. ledna 2007 č. 4 ke Zprávě o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

č.j. 11/08

Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

4.

Souhrnné vyhodnocení účinnosti nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 - 2006

č.j. 17/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

5.

Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 1621 ze dne 14. prosince 2005 (II. etapa) a z usnesení vlády České republiky č. 62 ze dne 24. ledna 2007 (III. etapa) o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění

č.j. 16/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.

Zpráva o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky a o stavu zajištění splnění národních emisních stropů

č.j. 31/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

7.

Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47

č.j. 32/08

Předkládá: ministr dopravy

8.

Informace o vyjednávání s EK o NSRR a operačních programech na období 2007-2013

č.j. 24/08

Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

9.

Zpráva o (dosavadní) činnosti Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti za programovací období 2004-2006

č.j. 23/08

Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

10.

Kontrolní zpráva k úkolu z Programových cílů vlády České republiky do roku 2010 č. 10.10. a "Vytvořit transparentní podmínky a pravidla pro poskytování podpor pro předcházení mimořádným událostem, jejich likvidaci a podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi"

č.j. 14/08

Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

11.

Informace o plnění usnesení vlády České republiky ze dne 18. července 2007 č. 813

č.j. 13/08

Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

12.

Informace ze zasedání Rady EU ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky ve dnech 29. - 30.11.2007 v Bruselu

č.j. 33/08

Předkládá: ministr dopravy

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 16. ledna 2008 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

--------------------------------------------------------------------------------

B. K projednání s rozpravou:

18.

Prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe

č.j. 10/08

Předkládají: ministr financí a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

C. K projednání bez rozpravy:

19.

Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

č.j. 38/08

Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie