Tiskové zprávy

18. 12. 2007 18:31

Výsledek jednání vlády ČR z 19. 12. 2007A. Evropská agenda:

1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Výsledek jednání:

B. K projednání s rozpravou:
2. Návrh rekodifikace trestního práva hmotného

č.j. 1499/07

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: schválen

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1548/07

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: schválen

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1580/07

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání:schválen

5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.

č.j. 1595/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:


6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1622/07

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: stažen

7.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

č.j. 1381/07

Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání:schválen

8.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.

č.j. 1609/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání:schválen

9.

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

č.j. 1718/07

Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání: schválen

10.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

č.j. 1753/07

Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: schválen

11.

Návrh nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

č.j. 828/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schválen

12.

Návrh nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty

č.j. 1696/07

Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: schválen

13.

Návrh novely nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojrnost evropského železničního systému

č.j. 1688/07

Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: schválen

14.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

č.j. 1756/07

Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání: schválen


15.

Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 367)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání:

16.

Návrh poslanců Robina Böhnische, Antonína Sedi, Petr Wolfa, Karla Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 370)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání:

17.

Návrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 371)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání:

18.

Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Davida Ratha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví (sněmovní tisk č. 372)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: přijato negativní stanovisko

19.

Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 373)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: přijato negativní stanovisko

20.

Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č.j. 1778/07

Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schválen

Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu

21.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

č.j. 1798/07

Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání: schválen


22.

Návrh stanoviska vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížností č. 38817/04, 11179/06, 11163/06 a 1458/07 podaných k Evropskému soudu pro lidská práva

č.j. 1799/07

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: schválem

K bodům 22 a 23 přizván: A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

23.

Návrh na podání žádosti o postoupení věci č. 18642/04 Smatana proti České republice velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva

č.j. 1800/07

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: schválen

24.

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2008

č.j. 1804/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: přerušen

25.

Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2008 a výhled na 2. pololetí 2008

č.j. 1809/07

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání: schválen

26.

Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky ( 2007)

č.j. 1788/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schválen

27.

Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007 - 2013

č.j. 1787/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: stažen

28.

Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008

č.j. 1743/07

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schválen

29.

Směrnice k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace

č.j. 1791/07

Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání: schválen

30.

Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008

č.j. 1789/07

Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání: schválen

31.

Návrh změn Statutu Legislativní rady vlády a personálního složení Legislativní rady vlády

č.j. 1792/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: schválen

32.

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

č.j. 1810/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: schválen

33.

Návrh usnesení vlády České republiky o Digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek České republiky

č.j. 1803/07

Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání: schválen

34.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2007

č.j. 1807/07

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání: schválen

C. K projednání bez rozpravy:

35.

O změně usnesení vlády č. 1224/2007 k účelovému příspěvku na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT

č.j. 1795/07

Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání:

36.

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě

č.j. 1768/07

Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání:

37.

Návrh na úhradu dobrovolného příspěvku z kapitoly 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a její výdajové položky neinvestiční transfery mezinárodním organizacím na činnost v rámci přezkoumání soutěžního práva a politiky v České republice Soutěžním výborem pro hospodářskou soutěž Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) formou tzv. peer review

č.j. 1806/07

Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání:

38.

Úhrada členských příspěvků mezinárodním vládním a nevládním organizacím v resortu zemědělství v roce 2008 a 2009

č.j. 1771/07

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání:

39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích města Hronov

č.j. 1773/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání:

D. Různé

Pro informaci:

1.

Koncepce reformy justice v letech 2008 až 2010

č.j. 1776/07

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání:

2.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2006 S Evropským sociálním fondem k inovacím vzdělávání

č.j. 1801/07

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání:

3.

Informace o stavu realizace projektu 138

č.j. 1786/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání:

4.

Informace o zřízení Meziresortního koordinačního výboru pro zavedení eHealth v České republice

č.j. 1796/07

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání:

5.

Informace o účasti ministryně obrany České republiky na zasedání Řídícího výboru Evropské obranné agentury a zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v Bruselu dne 19. listopadu 2007

č.j. 1790/07

Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání:

6.

Průběžná zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence realizovanému od 2. října 2006

č.j. 1780/07

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání:

7.

Zpráva z neformálního jednání ministrů členských států EU odpovědných za sport dne 25. října 2007 v Lisabonu

č.j. 1779/07

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání:

8.

Zpráva z neformálního setkání ministrů odpovědných za rovné příležitosti žen a mužů členských států EU, Lisabon, 4. října 2007

č.j. 1769/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání:

9.

Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 23. listopadu 2007

č.j. 1777/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:

10.

Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 13. listopadu 2007 v Bruselu

č.j. 1784/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:

11.

Informace o průběhu a výsledcích 6. ministerské konference Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů „Životní prostředí pro Evropu“

č.j. 1785/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie