Tiskové zprávy

20. 11. 2007 11:53

Výsledek jednání vlády ČR z 21. 11. 2007

Vláda ČR dnes na svém pravidelném zasedání projednala 24 bodů a přijala k nim následující stanoviska:


A. Evropská agenda:

1.


Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Výsledek jednání: projednán


B. K projednání s rozpravou:


2.


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

č.j. 1656/07

Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: stažen


3.

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 340)

č.j. 1561/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: přijato negativní stanovisko


4.

Návrh poslanců Davida Kafky, Daniela Petrušky, Přemysla Rabase, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) (sněmovní tisk č. 337)

č.j. 1554/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: neutrální stanovisko

5.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008; Systém monitorování a vyhodnocování dosažených úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

č.j. 1633/07

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schválen

6.


Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006

č.j. 1546/07 - bod 12 schůze vlády 7.11.2007

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: schválen

7.

Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1648/07

Předkládá: ministryně D. Stehlíková

Přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva
Výsledek jednání: schválen

8.

Komise pro rozvoj Brdska - statut, jednací řád a zabezpečení finačních zdrojů

.j. 1631/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: přerušen do 3. 12. 2007

9.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2007

č.j. 1664/07

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání: schválen

10.

Návrh na vypovězení Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané dne 2. prosince 1959 v Praze, ve vztahu k Ruské federaci

č.j. 1659/07

Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: schválen

11.

Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-2010 v roce 2007

č.j. 1667/07

Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schválen


C. K projednání bez rozpravy:
body bez rozpravy schváleny kromě bodu 13


12.

Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti AGRO ZVOLE, a.s.

č.j. 1649/07

Předkládá: ministr financí

13.

Jmenování soudců

č.j. 1663/07

Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: stažen

14.

Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Mirka Topolánka ve Svobodném státu Sasko dne 26. října 2007

č.j. 1627/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí

15.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích města Stárkova

č.j. 1636/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

16.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v CHKO Broumovsko, Národní přírodní rezervace Trčkov a Národní přírodní rezervace Bukačka v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu chrostíků

č.j. 1637/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

17.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro obnovu meliorační sítě v lesních porostech v revíru Jaronín

č.j. 1638/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

18.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání XXIII. Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích ve dnech 23. – 24. 2. 2007 v oblasti Prášil, Modravy, Filipovy Hutě, Horské Kvildy, Zhůří a Kvildy

č.j. 1639/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

19.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Brouskův mlýn za účelem výzkumu avifauny

č.j. 1640/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

20.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a i) a v § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro vjezd motorovým vozidlem a pro vstup a sběr rostlin, a to za účelem sběru reprodukčního materiálu

č.j. 1641/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Smrk, Přírodní rezervace Studenčany, Přírodní rezervace Bučací potok a Přírodní rezervace V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů a pro vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace, a to za účelem entomologického průzkumu

č.j. 1642/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

22.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Salajka, Přírodní rezervaci Smrk a Přírodní rezervaci V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu pisivek (Psocoptera)

č.j. 1643/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

23.

Přírodní rezervace (PR) Velký a Malý Kamýk - stavba základnové stanice BTS GSM T - Mobile č. 32097 Vysoký Kamýk, žadatel společnost T - Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, v zastoupení společností REALISTAV s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice

č.j. 1644/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro vstup, a to za účelem fotografování

č.j. 1645/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

Pro informaci:

1.

Reformní kroky Ministerstva zdravotnictví v oblastech zdravotních služeb a vzdělávání a v oblasti veřejného zdravotního pojištění

č.j. 1668/07

Předkládá: ministr zdravotnictví

2.

Zpráva o inflaci - říjen 2007

č.j. 1655/07

Předkládá: guvernér České národní banky

3.

Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2007

č.j. 1635/07

Předkládají: ministři zdravotnictví a financí

4.

Informace o stavu příprav Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice

č.j. 1647/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy

5.

Zpráva za období od 1. ledna do 30. června 2007 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva

č.j. 1646/07

Předkládá: ministr spravedlnosti

6.Informace o kandidatuře do Rady bezpečnosti Organizace spojených národů - analýza kampaně a příčin nezvolení České republiky nestálým členem na období 2008-2009

č.j. 1628/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o stavu realizace poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, formou daru Afgánistánu

č.j. 1665/07

Předkládá: ministryně obrany

8.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR vedené předsedou vlády M. Topolánkem na neformálním summitu EU ve dnech 18. – 19. října 2007 v Lisabonu

č.j. 1626/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí

9.

Informace o průběhu a výsledcích Devatenáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

č.j. 1657/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

10.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 30. října 2007 v Lucemburku

č.j. 1634/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

11.

Informace o účasti ministryně obrany České republiky na pravidelném neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Noordwijku ve dnech 24.-25. října 2007

č.j. 1666/07

Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie