Tiskové zprávy

9. 1. 2008 9:35

Výsledek jednání vlády ČR z 9.1. 2008

A. Evropská agenda:
1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:
2. Programové cíle vlády - souhrnná zpráva o plnění vládního programu

Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: vzato na vědomí


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb. č.j. 1595/07

Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: schválen


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů č.j. 1591/07

Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schválen


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů č.j. 1622/07

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schválen


6. Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů č.j. 1850/07

Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: schválen


7. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2007 č.j. 1849/07

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání:


8. Směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu projednávání č.j. 1811/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání:

9.

Informace o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky

č.j. 1815/07

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

10.

Návrh Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

č.j. 1878/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

11.

Záměr založení dceřiné společnosti Českých drah, a.s. pro osobní dopravu

č.j. 1837/07

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání:

C. K projednání bez rozpravy:

12.

Návrh na ratifikaci Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě

č.j. 1828/07

Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí

Výsledek jednání:

13.

Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji

č.j. 1862/07

Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

Výsledek jednání:

14.

Pracovní návštěva prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 10. – 11. ledna 2008

č.j. 1860/07

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

15.

Oficiální návštěva předsedy vlády Rumunska Calina Popescu Tariceana v ČR ve dnech 21.- 23. ledna 2008

č.j. 5/08

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

16.

Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008

č.j. 1867/07

Předkládá: ministryně obrany

Výsledek jednání:

17.

Návrh na vypořádání škod z nedořešených závazků při převodu majetku úpadce společnosti s ručením omezeným OSTRAMO, Vlček a spol. do vlastnictví státu, vzniklých v rámci prohlášeného konkurzu

č.j. 1851/07

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

18.

Zrušení státního podniku Státní léčebné lázně Darkov, státní podnik, bez likvidace dle § 6 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1855/07

Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání:

19.

Zamítnutí žádosti o výjimku podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona pro Občanské sdružení Šumava 21

č.j. 1829/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

20.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les a Přírodní rezervace Údolí řeky Teplé v souvislosti s obnovou malé vodní elektrárny na řece Teplé v k.ú. Tisová u Otročína

č.j. 1830/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

21.

Povolení výjimky na žádost pana Aleše Koháka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd do lokality „Na Tokání“ v souvislosti s plněním povinností správce skalní oblasti Tokáň na území Národního parku České Švýcarsko

č.j. 1839/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

22.

Povolení výjimky na žádost TJ Lokomotiva Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 53. ročníku závodu v běhu na lyžích „Krkonošské 70“ na území KRNAP

č.j. 1840/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

23.

Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - povolení vstupu mimo cesty a odchytu ptáků v rámci jejich monitoringu, žadatel František Štancl, 533 43 Rohovládova Bělá čp. 81

č.j. 1870/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

24.

CHKO Beskydy, Národní přírodní rezervace (NPR) Razula a NPR Salajka - vstup a sběr hub v rámci terénního setkání Britské mykologické společnosti organizovaného Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Českou vědeckou společností pro mykologii ve dnech 6.- 13.října 2008, žadatel Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., vedoucí Katedry botaniky UP Olomouc

č.j. 1871/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

25.

CHKO Poodří, Národní přírodní rezervace (NPR) Polanecká niva - vstup rybářů a vjezd jejich dvou motorových vozidel za účelem výlovu a výsadby ryb do revírů v roce 2008, žadatel Petr Řezníček, předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava Poruba, Záhumenní 2144

č.j. 1872/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

26.

CHKO Šumava a Národní přírodní rezervace (NPR) Úhošť - řešení výzkumného projektu "Rozšíření a genetická struktura fragmentovaných populací plcha zahradního (Eliomys quercinus)", žadatel Mgr. Václav Mikeš, Katedra zoologie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

č.j. 1873/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

27.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Královská obora pro realizaci stavby "Provozní objekt - zázemí zahradnické služby".

č.j. 1874/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

28.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, v souvislosti s obnovou rybníka U Trnu v k.ú. Velká Losenice

č.j. 1875/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí, kterými jsou: NPR Božídarské rašeliniště, NPR Úhošť, NPR Bohdanečský rybník, NPR Týřov a CHKO Křivoklátsko, NPR Milešovka a CHKO České středohoří, NPR Jizerskohorské bučiny a CHKO Jizerské hory, NPR Broumovské stěny a CHKO Broumovsko a NPR Razula a CHKO Beskydy a to za účelem provádění výzkumné činnosti v rámci projektu "Czech Terra - Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny"

č.j. 1876/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.

Informace o vstupu České republiky do schengenského prostoru

č.j. 1877/07

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

2.

Exportní strategie České republiky pro období 2006 - 2010: Zpráva o průběžném plnění za období 2006 - 2007

č.j. 1831/07

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

3.

Návrh zefektivnění procesu posuzování a hodnocení projektů k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí před privatizací těžebních společností a projektu revitalizace dotčených krajů a regionů

č.j. 1861/07

Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

4.

Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí

č.j. 1864/07

Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání:

5.

Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu

č.j. 1818/07

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání:

6.

Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2006

č.j. 1852/07

Předkládá: ministryně D. Stehlíková

Výsledek jednání:

7.

Informace o stavu zajištění implementace hodnocení dopadů regulace (RIA) do procesu přípravy návrhů právních předpisů

č.j. 1832/07

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

8.

Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Čtvrté ministerské konference o životním prostředí a zdraví

č.j. 1863/07

Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání:

9.

Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, schválených v roce 2007 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131

č.j. 1845/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

10.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na slavnostním podpisu Lisabonské smlouvy dne 13. prosince 2007 v Lisabonu a na zasedání Evropské rady dne 14. prosince 2007 v Bruselu

č.j. 2/08

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

11.

Informace o průběhu a výsledcích XXI. zasedání Haagské konference mezinárodního práva soukromého, konaného v Haagu ve dnech 5. až 23. listopadu 2007

č.j. 1866/07

Předkládají: ministr spravedlnosti a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

12.

Informace o průběhu a výsledcích prvního mimořádného zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (New York, Spojené státy americké, 26. listopadu 2007)“

č.j. 1812/07

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

13.

Zápis z formálního zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci konaného ve dnech 8.-9.listopadu 2007 v Bruselu

č.j. 1847/07

Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra

Výsledek jednání:

14.

Zpráva ze zasedání Rady ministrů Evropské unie pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech 15. a 16. listopadu 2007 - část kultura

č.j. 1827/07

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání:

15.

Zpráva ze zasedání Rady ministrů EU pro vzdělávání, mládež a kulturu, které se uskutečnilo dne 15. a 16. listopadu 2007 v Bruselu (část vzdělávání a mládež)

č.j. 1843/07

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání:

16.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 22. listopadu 2007 ("část průmysl a vnitřní trh")

č.j. 1820/07

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

17.

Informace o průběhu a výsledcích 15. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

č.j. 3/08

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

18.

Informace o schůzce předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy v Sofii ve dnech 26. - 27. listopadu 2007

č.j. 4/08

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie