Tiskové zprávy

10. 4. 2013 13:30

Výsledky jednání vlády, 10. dubna 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 107/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 2. Plán legislativních prací vlády na rok 2013 (aktualizované znění: duben 2013)
  č.j. 321/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2012
  č.j. 317/13
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 4. Ústavněprávní kvalifikace Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy a schvalovací postup v Parlamentu České republiky
  č.j. 91/13 - bod 22 schůze vlády 13.3.2013
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Průběžná zpráva z plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014
  č.j. 297/13 - bod 9 schůze vlády 3.4.2013
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 6. Návrh na změnu usnesení vlády č. 1604 ze dne 16. prosince 2008 k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů ve znění usnesení vlády č. 518/2011 ze dne 13. července 2011
  č.j. 312/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 7. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2012
  č.j. 335/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Návrh usnesení vlády ČR, kterým se zrušuje usnesení vlády ČR č.158/2010 a ukládají se povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek
  č.j. 304/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2012 v gesci Ministerstva zemědělství
  č.j. 302/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 10. Návrh Statutu Vládní dislokační komise a návrh Statutu regionálních dislokačních komisí
  č.j. 315/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část"
  č.j. 179/13 - bod 12 schůze vlády 3.4.2013
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 29)
  č.j. 301/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
  č.j. 151/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 2. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách
  č.j. 308/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 3. Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění zákona č. 216/2009 Sb. (zákon o převodu jednotek některých bytových družstev)
  č.j. 216/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 568/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, a další související zákony, ve vztahu ke kartě sociálních systémů
  č.j. 305/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

 6. 25  Informace o veřejné zakázce Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje
  č.j. 356/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj

 7. Návrh na odvolání a jmenování mluvčího vlády
  č.j. 355/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Informace o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do ochrany vzdušného prostoru Pobaltí v letech 2012 a 2013
  č.j. 334/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu dne 23. dubna 2013
  č.j. 323/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Vatikánu, která se uskutečnila ve dnech 18. – 19. března 2013
  č.j. 325/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
  č.j. 326/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
  č.j. 327/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
  č.j. 328/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2012
  č.j. 311/13
  Předkládá: ministr financí
 2. Informace o Národní strategii primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT na období 2013-2018
  č.j. 303/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 3. Průběžná zpráva za rok 2012 o plnění Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013
  č.j. 329/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 4. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc únor 2013
  č.j. 310/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 5. Informace o smlouvě č. 125100091 "Servis stacionární a mobilní techniky elektronického boje"
  č.j. 313/13
  Předkládá: ministr obrany
 6. Informace o smlouvě č. 125200121 na poskytnutí komplexní služby na opravy a údržbu systémů zařízení techniky RTZ vojenského letectva Armády České republiky
  č.j. 314/13
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace o smlouvě č. 125300230 o zabezpečení služby integrace informačních a komunikačních systémů v rámci systému velení a řízení protiletadlového vojska
  č.j. 333/13
  Předkládá: ministr obrany
 8. Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.)
  č.j. 307/13
  Předkládá: ministr financí
 9. Informace Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky
  č.j. 322/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 10. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti dne 11. března 2013 v Bruselu
  č.j. 324/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 11. Měsíční zpráva o provádění amnestie ke dni 27.3.2013
  č.j. 337/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 12. Informace o záměru uzavřít smlouvu s vítězem podlimitní veřejné zakázky „Zpracování posouzení vlivů aktualizace Státní energetické koncepce na životní prostředí v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění“ (VZ/32000/13/001)
  č.j. 354/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie