Tiskové zprávy

10. 10. 2012 14:24

Výsledky jednání vlády, 10. října 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
  č.j. 713/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012
  č.j. 1000/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)
  č.j. 1016/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 4. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
  č.j. 999/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 5. Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011
  č.j. 1019/12
  Předkládají: ministři zdravotnictví a financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR
  č.j. 1022/12
  Předkládají: ministři zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství‚ mládeže a tělovýchovy a spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

K bodům 8 - 17 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 1. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/16 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy"
  č.j. 709/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 2. Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 – Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek závazků
  č.j. 785/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 3. Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 „Peněžní prostředky poskytnuté ČEB, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát
  č.j. 884/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/23 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra
  č.j. 757/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 5. Stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/27 "Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské Unie"
  č.j. 855/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010
  č.j. 836/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 7. Stanovisko MMR ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/35 "Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hl.m. Prahy"
  č.j. 808/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Materiál pro schůzi vlády o Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěru
  č.j. 844/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 9. Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky
  č.j. 924/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 10. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/24 "Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postižených"
  č.j. 905/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 1. Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství
  č.j. 175/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v nabídkovém řízení na výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc
  č.j. 1033/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
  č.j. 1035/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh opatření vlády České repuliky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti
  č.j. 1044/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do konce října.

 2. Informace Ministerstva zdravotnictví k aktuální situaci v souvislosti s výskytem otrav metylalkoholem v České republice - stav ke dni 9.10.2012
  č.j.: 1043/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví

 3. Návrh na odvolání a jmenování hlavního hygienika České republiky
  č.j. 1045/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec
  č.j. 1009/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na ratifikaci Úmluvy o počítačové kriminalitě (Budapešť 23. listopadu 2001)
  č.j. 1013/12
  Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na podpis a schválení Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)
  č.j. 1014/12
  Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
  č.j. 1003/12
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11.-12. října 2012
  č.j. 1015/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Polské republice dne 26. dubna 2012
  č.j. 1021/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
  č.j. 1028/12
  Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
  č.j. 1012/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 2. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc srpen 2012
  č.j. 1023/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
 3. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody
  č.j. 1020/12
  Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví
 4. Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/14 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady
  č.j. 1008/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 5. Informace o průběhu a výsledcích jedenáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (6. – 13. července 2012, Bukurešť, Rumunsko)
  č.j. 1004/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 6. Informace o smlouvě č. 122800321 na provedení kontroly vzorků olejů z vybraných motorů letounů Armády České republiky pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu v letech 2012 – 2015
  č.j. 996/12
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění potřeb registrů a systémů MZe“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 998/12
  Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie