Tiskové zprávy

11. 7. 2012 21:39

Výsledky jednání vlády, 11. července 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 569/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda nařízení schválila.

 2. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. (sněmovní tisk č. 709)
  č.j. 714/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 3. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 710)
  č.j. 684/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

 4. Návrh poslankyně Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 711)
  č.j. 715/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 5. Seznam opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
  č.j. 689/12
  Předkládají: ministři obrany a vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda seznam schválila.

 6. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky "Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"
  č.j. 710/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda parametry schválila a uložila ministru pro místní rozvoj provést analýzu stávajícího systému a do 30. 9. ji předložit vládě.

 7. Návrh usnesení vlády o výjimce ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj
  č.j. 674/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Sýrie
  č.j. 726/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí použití finančních prostředků ve výši 6 milionů korun z rozpočtu Ministerstva vnitra na rok 2012 na zajištění pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Sýrie.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011
  č.j. 703/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2011
  č.j. 705/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011
  č.j. 708/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011
  č.j. 724/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011
  č.j. 723/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2011
  č.j. 677/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Informace o naplňování závěrů Analýzy efektivity policie při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupce
  č.j. 699/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na ratifikaci změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010, včetně prohlášení a výhrad ČR, a prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006
  č.j. 676/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky v Myanmaru/Barmě ve dnech 15.-18. července 2012.
  č.j. 717/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o státní návštěvě prezidentky Švýcarské konfederace Eveline Widmer-Schlumpfové v České republice ve dnech 4.-5. června 2012
  č.j. 716/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011
  č.j. 719/12
  Předkládá: guvernér České národní banky
 2. Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
  č.j. 680/12
  Předkládá: ministr financí
 3. Informace o realizaci Bílé knihy o obraně
  č.j. 704/12
  Předkládá: ministr obrany
 4. Pandemický plán resortu zdravotnictví
  č.j. 687/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 5. Informace o plnění Akčního plánu bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče na období 2010 – 2012 a plnění Resortních bezpečnostních cílů MZ v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb na období 2011-2012
  č.j. 700/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 6. Společná akce Evropské komise a členských států EU v oblasti bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče (Joint Action on Patient Safety and Quality of Healthcare)
  č.j. 701/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 7. Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011
  č.j. 688/12
  Předkládá: ministr financí
 8. Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Národního strategického referenčního rámce za rok 2011
  č.j. 675/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 9. Informace o Národním programu cestovního ruchu - podprogram Cestovní ruch pro všechny, podprogram Cestování dostupné všem za rok 2011 a informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v roce 2012
  č.j. 678/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 10. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
  č.j. 679/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 11. Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za leden - červen 2012
  č.j. 702/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 12. Informace pro členy vlády o stavu realizace programu 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
  č.j. 711/12
  Předkládá: ministryně kultury
 13. Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2011
  č.j. 706/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 14. Informace o plnění Programu obměny vozového parku veřejné správy za "ekologicky přátelská" vozidla
  č.j. 691/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 15. Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2011
  č.j. 722/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 16. Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/29 „Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova
  č.j. 696/12
  Předkládá: ministr zemědělství
 17. Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/28 – „Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova
  č.j. 697/12
  Předkládá: ministr zemědělství
 18. Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/12 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny
  č.j. 690/12
  Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie