Tiskové zprávy

11. 4. 2016 15:30

Výsledky jednání vlády, 11. dubna 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čj. 216/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče, René Čípa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)
čj. 410/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh projednala a nepřijala žádné stanovisko.

4. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 742)
čj. 411/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

5. Strategická průmyslová zóna Přerov - Bochoř
čj. 129/16 - bod 19 schůze vlády 30.3.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila návrh ve variantě se zachováním letiště.

6. Podepsání Dodatku č. 1 k Investiční smlouvě uzavřené dne 29. července 2014 mezi společností Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou republikou, Moravsko-slezským krajem, Statutárním městem Ostrava a agenturou CzechInvest
čj. 388/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Akční plán 2016 - 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 - 2020
čj. 396/16
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ
čj. 389/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací
čj. 393/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce protiprávního zajišťování cizinců a dalšího porušování jejich práv
čj. 1610/15 - bod č. 19 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

11. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ve věci zajištění odpovídajícího zacházení s dětmi-cizinci a jejich rodinami na území České republiky
čj. 1611/15 - bod č. 20 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

12. Informace o významných veřejných zakázkách zadávaných v roce 2016 v resortu Ministerstva zemědělství
čj. 375/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

13. Informace o významných veřejných zakázkách podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které byly nebo mají být zahájeny v roce 2016 v resortu Ministerstva vnitra, v jím řízených orgánech a jemu podřízených orgánech a organizacích
čj. 381/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

14. Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2016
čj. 395/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

17. Návrh na odvolání a jmenování členů Státní volební komise
čj. 390/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnami.

28. Reakce vlády na zahájené infringementové řízení z důvodu vyhlášení lokalit Natura 2000 v nedostatečném rozsahu
čj. 379/16 - bod 9 schůze vlády 7.4.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

29. Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
čj. 225/16 - bod 8 schůze vlády 16.3.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

31. Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie
čj. 433/16 
Předkládá: ministr spravedlnosti a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

32. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce ADIS - Integrace EET a daňového systému v oblasti přihlášení a evidence údajů a certifikátů o povinném subjektu (poplatníkovi), změny v údajích a v oblasti kontrolní činnosti zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 418/16 
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

33. Informace o průběhu a výsledku konference „Evropský Habitat“
čj. 398/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 438/16
Předkádá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2015
čj. 380/16
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015
čj. 391/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrhy na jmenování profesorů
čj. 412/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
čj. 392/16
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na udělení souhlasu vlády s členstvím České republiky v Evropském seskupení pro územní spolupráci „Nové železniční spojení Drážďany – Praha ESÚS“
čj. 409/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na obeslání zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN k problematice drog a k pracovní návštěvě ministra zdravotnictví ve Spojených státech amerických
čj. 401/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Účast předsedy vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 15. - 16. dubna 2016
čj. 413/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 14. dubna 2016
čj. 414/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nikaragujské republiky Samuela Santose Lópeze v České republice ve dnech 18. – 19. dubna 2016
čj. 385/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generální ředitelky Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Iriny Bokovové v České republice ve dnech 15.-17. května 2016
čj. 400/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy Evropské rady Donalda Tuska v České republice dne 16. února 2016
čj. 386/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Informace o průběhu a výsledcích 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 11. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (30. listopadu – 11. prosince 2015, Paříž, Francie) a návrh na sjednání Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
čj. 374/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Účast ministra zahraničních věcí na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 15. - 16. dubna 2016
čj. 421/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Implementační plán Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2016 - 2017
čj. 406/16 
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o změnách v Evropské politice sousedství
čj. 402/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Implementační plán Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2016-2017
čj. 406/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

3. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2015 – exekutivní shrnutí
čj. 384/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace
čj. 376/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědo-uhelných lomů
čj. 387/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

6. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti České republiky v mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje v kontextu stárnutí populace v rámci Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory
čj. 404/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

7. Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitých věcí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci
čj. 377/16
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

8. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2015
čj. 403/16
Předkládá: ministr vnitra

9. Informace o usneseních z 21. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
čj. 399/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10. Seznam významných veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2016
čj. 397/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

11. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby - poskytování dodatečných služeb“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 394/16
Předkládá: ministr dopravy

12. Veřejná zakázka „Výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva – 1. část“
čj. 407/16
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o veřejné zakázce Dodávka tepla od Teplárny Liberec, a. s.
čj. 408/16
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie