Tiskové zprávy

11. 5. 2016 19:42

Výsledky jednání vlády, 11. května 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 297/16 - bod 2 schůze vlády 2.5.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů, souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
čj. 527/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 526/16 - bod 27 schůze vlády 2.5.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
čj. 330/16 - bod 4 schůze vlády 2.5.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
čj. 274/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
čj. 303/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh poslanců Marty Semelové, Hany Aulické Jírovcové, Aleny Nohavové, Soni Markové, Miroslava Opálky, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněmovní tisk č. 780)
čj. 551/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré, Zuzky Bebarové Rujbrové, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání zákona o Pražském hradu (sněmovní tisk č. 781)
čj. 552/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
čj. 474/16 - bod 11 schůze vlády 2.5.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 30. května.

10. Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
čj. 493/16 - bod 12 schůze vlády 2.5.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Postup orgánů státní báňské správy při vyhlášení insolvence společnosti OKD, a.s.
čj. 556/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Přizván: M. Štemberka, předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh řešení dopadů útlumu těžby černého uhlí, a to zaměstnáním části zaměstnanců propuštěných těžební společností OKD, a.s., státním podnikem DIAMO
čj. 528/16 - bod 28 schůze vlády 2.5.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 za rok 2015
čj. 539/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Harmonogram informování vlády ČR v roce 2016 o průběhu dočerpání fondů EU v programovém období 2007-2013
čj. 532/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na rozdělení podniku Česká pošta, s. p. odštěpením Odštěpného závodu ICT služby
čj. 543/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh usnesení vlády o zřízení Mobilní jednotky služby cizinecké policie
čj. 555/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Návrh Programu státní podpory festivalů profesionálního umění
čj. 533/16
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Revize úkolů vyplývajících z usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny
čj. 535/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Významná veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Servisní podpora letounů L-39 a L-159“
čj. 548/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021
čj. 576/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 30. května.

31. Analýza věcné gesce zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců
čj. 559/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 141/16
Předkládají: ministr vnitra, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

33. Analýza možných dopadů revize směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení střelných zbraní
čj. 566/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh na změnu systemizace pracovních míst v Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví (systemizace náměstků člena vlády)
čj. 560/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

35. Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb.
čj. 582/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

36. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/16 o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 17 odst. 4, věty druhé, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 565/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

39. Opatření k řešení situace v souvislosti s krizovým vývojem společnosti OKD, a. s.
č.j. 589/16
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

40. Návrhy možných legislativních řešení pro zajištění realizace 11 klíčových dopravních projektů se stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.
č.j. 591/16
Předkládá: Ministerstvo životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007-2013 za březen 2016
čj. 531/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

42. Informace o stavu finančních rezerv tvořených společností OKD, a.s. podle horního zákona
čj. 558/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Přehled dopravních staveb s předpokládaným zahájením realizace v letech 2014 – 2016 (aktualizace 03/2016)
čj. 581/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

20. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)
čj. 523/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2015, Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016
čj. 524/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2015
čj. 521/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2015
čj. 536/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2015
čj. 529/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a léta následující
čj. 518/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na obeslání 8. ministerské konference procesu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) „Životní prostředí pro Evropu“ (Batumi, Gruzie, 8. – 10. 6. 2016)
čj. 545/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera v České republice dne 14. května 2016
čj. 550/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na uspořádání XLII. Konzultativního shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a XXII. zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí v České republice v roce 2019
čj. 553/16
Předkládají: ministři zahraničních věcí a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Informace o průběhu a výsledcích jednání 29. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 23. listopadu - 2. prosince 2015
čj. 538/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády a česko-izraelských mezivládních konzultací ve Státu Izrael ve dnech 21. až 22. května 2016
čj. 562/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Návrh na obeslání Světového humanitárního summitu a k pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace v Turecké republice ve dnech 22. - 24. května 2016
čj. 563/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o Harmonogramu jednání vlády na 2. pololetí 2016
čj. 534/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období
čj. 544/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2015, identifikační číslo programu 115 280
čj. 554/16
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Zpráva o plnění navrhovaných opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 31. březnu 2016
čj. 540/16
Předkládá: ministr vnitra

5. Informace o průběhu realizace akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
čj. 519/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Zpráva k 30. dubnu 2016 o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace
čj. 520/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2015
čj. 541/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

8. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2015
čj. 549/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

9. Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015
čj. 530/16
Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

10. Veřejná zakázka „Pořízení laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru“
čj. 546/16
Předkládá: ministr obrany

11. Veřejná zakázka „Servisní podpora letounů L-410 všech verzí provozovaných AČR - Generální opravy leteckých motorů M-601D a M-601E“
čj. 547/16
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie