Tiskové zprávy

14. 3. 2012 22:37

Výsledky jednání vlády, 14. března 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
  č.j. 217/12 - bod 15 schůze vlády 7.3.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání návrhu přerušila o týden.

 2. Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
  č.j. 8/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
  č.j. 9/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 132/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh věcného záměru volebního zákoníku
  č.j. 154/11 - bod 7 schůze vlády 10.8.2011
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Informace k projednání návrhu věcného záměru volebního zákoníku
  č.j. 196/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 7. Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605)
  č.j. 214/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 8. Analýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky
  č.j. 178/12
  Předkládají: ministři financí, spravedlnosti a vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020
  č.j. 189/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice
  č.j. 188/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 11. Vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
  č.j. 203/12
  Předkládá: Veřejný ochránce práv
  Přizván: P. Varvařovský, veřejný ochránce práv
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nápravné opatření.

 12. Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte
  č.j. 193/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 13. Žádost o souhlas vlády České republiky s použitím vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 v kapitole 308 - Národní bezpečnostní úřad
  č.j. 185/12
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 14. Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek
  č.j. 218/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 15. Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně"
  č.j. 179/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 16. Veřejná zakázka "Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov"
  č.j. 195/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila parametry.

 17. Veřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"
  č.j. 221/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 1. Návrh na odvolání a jmenování mluvčího vlády
  č.j. 226/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Jmenování Mgr. Ondřeje Malého členem Rady Českého telekomunikačního úřadu
  č.j. 225/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na jmenování členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
  č.j. 213/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Komentář ke třetímu stanovisku Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě na ochranu národnostních menšin ohledně plnění závazků z této úmluvy Českou republikou
  č.j. 204/12
  Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoří
  č.j. 198/12
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Účast delegace ČR vedené předsedou vlády Petrem Nečasem na Summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu ve dnech 24.- 28. března 2012
  č.j. 208/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany na společné zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany zemí NATO v Bruselu ve dnech 18. – 19. dubna 2012
  č.j. 211/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Chicagu ve dnech 20. – 21. května 2012
  č.j. 181/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky na Filipínách a ve Vietnamu ve dnech 18.-23. března 2012
  č.j. 207/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Nikoly Popoského v České republice dne 29. března 2012
  č.j. 206/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Itálii ve dnech 13. – 14. února 2012
  č.j. 210/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Estonské republiky Urmase Paeta v České republice ve dnech 9. – 10. února 2012
  č.j. 182/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Maďarska J. Martonyiho v České republice dne 21.2. 2012
  č.j. 209/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2010 č. 803, k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997
  č.j. 223/12
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Aktualizace "Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010" k 31. prosinci 2011
  č.j. 205/12
  Předkládá: předseda vlády
 2. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31.1.2012)
  č.j. 191/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 3. Průběžná zpráva za rok 2011 o plnění Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013
  č.j. 184/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 4. Poskytnutí dotací provozovatelům vnitrozemské vodní dopravy a přístavů
  č.j. 186/12
  Předkládá: ministr dopravy
 5. Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2011
  č.j. 212/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace k výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu za rok 2011
  č.j. 183/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 7. Informace o průběhu a výsledcích jednání 27. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 21. – 30. listopadu 2011
  č.j. 187/12
  Předkládá: ministr dopravy
 8. Informace pro vládu o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu a rozvoje informačních systémů daňové správy podle usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 176/12
  Předkládá: ministr financí
 9. Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 197/12
  Předkládá: ministr financí
 10. Příprava nadlimitních veřejných zakázek „Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro 2. čtvrtletí 2012 a služby pro realizaci rozšíření Centrálního systému účetních informací státu o sběr, kontroly a zpracování Pomocného analytického přehledu“ a „Rozšíření služeb IT specialistů pro potřeby implementace IISSP
  č.j. 220/12
  Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie