Tiskové zprávy

14. 11. 2012 14:22

Výsledky jednání vlády, 14. listopadu 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 781/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh změn Legislativních pravidel vlády
  č.j. 1117/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

K bodům 4-13 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 1. Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky
  č.j. 924/12 - bod 16 schůze vlády 10.10.2012
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 2. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/19 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007 - 2013 na stabilizaci a rozvoj měst"
  č.j. 991/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 3. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/20 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007-2013 na rozvoj měst"
  č.j. 992/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 4. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/18 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007-2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí"
  č.j. 1137/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 5. Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání
  č.j. 1152/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

 6. Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/29 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011"
  č.j. 993/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 7. Materiál pro schůzi vlády o Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěru
  č.j. 844/12 - bod 15 schůze vlády 10.10.2012
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
  č.j. 987/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky
  č.j. 997/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 10. Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/38 "Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek"
  č.j. 1024/12
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala stanovisko na vědomí.

 11. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2012
  č.j. 1138/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

K bodům 15 a 16 přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

 1. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011 a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011
  č.j. 1107/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala zprávu na vědomí.

 2. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA
  č.j. 1154/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda podnět schválila.

 3. Informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících
  č.j. 1094/12 - bod 3 schůze vlády 8.11.2012
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informace na vědomí a schválila.

 4. Návrh způsobu určování účasti ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, výše a způsobu úhrady stávajících a nových závazků vůči Evropské kosmické agentuře od roku 2013 a mandátu pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, která se uskuteční v italské Casertě ve dnech 20. a 21. listopadu 2012
  č.j. 1106/12 - bod 6 schůze vlády 8.11.2012
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013
  č.j. 1139/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2013
  č.j. 1134/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 7. Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020
  č.j. 1150/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda záměr schválila.

 8. Návrh na bezúplatný převod administrativního objektu Horní náměstí č.p. 103 Opava-Město a bezúplatné nabytí administrativního objektu Krnovská č.p 2861 Opava-Předměstí
  č.j. 1132/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem
  č.j. 1133/12
  Předkládají: ministři financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, zemědělství a vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala analýzu na vědomí a uložila úkoly.

 1. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu 2012 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  č.j. 1160/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádost schválila.


C. K projednání bez rozpravy:
 1. Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2012
  č.j. 1142/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízko příjmové země
  č.j. 1144/12
  Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Nominace náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Svazu měst a obcí ČR
  č.j. 1145/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
  č.j. 1143/12
  Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (28. – 30. listopadu 2012, Řím, Itálie)
  č.j. 1136/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené prvním náměstkem ministra zahraničních věcí v zastoupení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na formální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 6. – 7. prosince 2012 v Dublinu
  č.j. 1148/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
  č.j. 1161/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 9. 2012)
  č.j. 1151/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 2. Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 9. – 10. října 2012
  č.j. 1141/12
  Předkládá: ministr obrany
 3. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 15. a 16. října 2012 v Lucemburku
  č.j. 1149/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 4. Informace pro členy vlády - uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Komplexní hodnocení kvality v ITV s využitím EFQM Excellence Model
  č.j. 1131/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 5. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Náboje 9x19" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1147/12
  Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie