Tiskové zprávy

15. 10. 2014 11:27

Výsledky jednání vlády, 15. října 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvět-vích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 950/14 - bod 4 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1171/14 - bod 29 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1172/14 - bod 30 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 813/14 - bod 2 schůze vlády 1.10.2014
Předkládají: ministr vnitra a ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila do příštího jednání.

6. Návrh poslanců Františka Adámka, Petra Adama, Stanislava Berkovce, Pavla Blažka, Marka Černocha a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 323)
č.j. 1173/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

7. Implementační plán opatření v reakci na přijetí sankcí v rámci ukrajinské krize
č.j. 1083/14 - bod 1 schůze vlády 1.10.2014
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

8. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
č.j. 1096/14 - bod 6 schůze vlády 1.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Situační zpráva k příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit
č.j. 1146/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

10. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce
č.j. 1107/14 - bod 9 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

11. Návrh způsobu ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)
č.j. 1169/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014
č.j. 1077/14 - bod 10 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Operační program Rybářství 2014 - 2020
č.j. 1176/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při imple-mentaci Evropských strukturálních a investič-ních fondů pro období 2014 - 2020
č.j. 1016/14 - bod 26 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturál-ních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020
č.j. 1164/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na zrušení usnesení vlády č. 836 ze dne 18. července 2007, o přeměně České pošty, s. p. na akciovou společnost
č.j. 1042/14 - bod 6 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o významnou veřejnou zakázku „Nákup 40 000 m3 leteckého petroleje do nouzových zásob“
č.j. 1154/14
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Přizván: P. Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Veřejná zakázka „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“
č.j. 1100/14 - bod 13 schůze vlády 1.10.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v objektech Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací a státních fondů“
č.j. 1178/14
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí u Svatého stolce ve dnech 14. - 15. října 2014
č.j. 1105/14 - bod 23 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Bod nebyl projednán.

21. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Francouzské republice, která se uskutečnila ve dnech 9. – 10. září 2014
č.j. 1136/14 - bod 24 schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - aktualizace dat“
č.j. 1121/14 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování technické podpory APV“ v jed-nacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1103/14 - bod 5 Pro informaci schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodání nových služeb a nástrojů pro vývoj aplikace operačního střediska HZS pro komunikaci se sítí Pegas“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1112/14 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Vývoj nových funkcionalit informačního systému pro operační řízení HZS“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1113/14 - bod 7 Pro informaci schůze vlády 8.10.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky v Čínské lidové republice ve dnech 23. - 27. října 2014
č.j. 1179/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Převod finančních prostředků na podporu rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce
č.j. 1185/14
Předkládají: ministři pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na zřízení Vládního výboru pro státní hmotné rezervy
č.j. 1190/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro zbývající část roku 2014 a pro rok 2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

26. Návrh kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2014
č.j. 1177/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahranič-ními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014
č.j. 1152/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na zpětvzetí návrhu na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zne-užívání (Lanzarote, 25. října 2007) z dalšího projednávání v Parlamentu
č.j. 1180/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 25. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. září až 15. října 2012 v Dohá
č.j. 1168/14
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na obeslání 2. Mezinárodní konference o výživě, která se koná ve dnech 19. - 21. listopadu 2014 v Římě
č.j. 1181/14
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o plnění úkolu „Variantní řešení koncepce dalšího snižování poplatků za OZE v ceně elektřiny a rovněž dalších poplatků zatěžujících podnikatelské subjekty“
č.j. 1151/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. 600 let od upálení Mistra Jana Husa – připo-menutí významného výročí
č.j. 1161/14
Předkládá: ministr kultury

3. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc srpen 2014
č.j. 1150/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

4. Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek ´Úprava AIS Spectra´, ´Úprava AIS ASMKS´ a ´Úprava AIS ESD´
č.j. 1170/14
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

5. Zpráva o účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na Čínském investičním fóru a 9. zasedání Ekonomického smíšeného výboru ve dnech 28. – 29. srpna 2014
č.j. 1167/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace o zadání veřejné zakázky "Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností WNC Factoring Limited"
č.j. 1182/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie