Tiskové zprávy

16. 3. 2015 13:49

Výsledky jednání vlády, 16. března 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 1148/14 - bod 2 schůze vlády 4.2.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách
č.j. 1040/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda záměr schválila.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
č.j. 1435/14 - bod 5 schůze vlády 9.3.2015
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 247/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluv-ním postoupením Svazu sovětských socialistic-kých republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 403)
č.j. 273/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 404)
č.j. 274/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

7. Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
č.j. 157/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a  1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti pro rok 2015 s výhledem do ro-        ku 2020
č.j. 277/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zabezpečení výroby osobních dokladů vydáva-ných v působnosti Ministerstva vnitra od 1. ledna 2016
č.j. 242/15 - bod 9 schůze vlády 9.3.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Změny ve složení členů Řídícího výboru akcio-vé společnosti České dráhy a členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
č.j. 271/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na rozšíření administrativní plochy pro potřebu Generálního finančního ředitelství
č.j. 266/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
č.j. 174/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
č.j. 175/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/15 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a  o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 280/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Informace o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015
č.j. 295/15
Předkládá: ministry obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila.

23. Informace o možnostech systémového řešení podpory konání Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix v České republice v dalších letech
č.j. 267/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahranič-ními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen – prosinec 2014
č.j. 255/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o přeletech a průjezdech ozbroje-ných sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014
č.j. 256/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 1. až 10. dubna 2014
č.j. 270/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

15. Implementace Slavkovské deklarace
č.j. 268/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Informace o průběhu a výsledcích Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomuni-kační unie (Busan, Korejská republika, 20. 10. až 7. 11. 2014)
č.j. 264/15
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 20. března 2015 v Bruselu
č.j. 281/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na obeslání 13. kongresu OSN pro prevenci kriminality a trestní justici (Doha, Katar, 12. – 19. dubna 2015)
č.j. 294/15
Předkládá: ninistr spravedlnosti a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje za rok 2014
č.j. 227/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a zmocněnec vlády

2. Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012
č.j. 254/15
Předkládá: ministr zemědělství

3. Roční Zpráva o stavu Smart Administration za období od 1.dubna 2013 do 31. března 2014
č.j. 253/15
Předkládá: ministr vnitra

4. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění realizace klíčových aktivit projektu Předvídání kvalifikačních potřeb“ zadávané podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (in house zadávání)
č.j. 272/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Informace pro členy vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření funkcionalit informačních systémů“ v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 275/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Informace pro členy vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vývoj a úpravy informačních systémů České školní inspekce“ v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 276/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

7. Informace o průběhu a výsledcích diploma-tické konference ke změně Úmluvy o jaderné bezpečnosti
č.j. 263/15
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie