Tiskové zprávy

16. 4. 2014 14:36

Výsledky jednání vlády, 16. dubna 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

Byla projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:
 1. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2013
  č.j. 286/14
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  K bodům 1 a 2 přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě
  č.j. 285/14
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Stra-tegie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013
  č.j. 326/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Úprava Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)
  č.j. 325/14
  Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření
  č.j. 307/14 - bod 10 schůze vlády 9.4.2014
  Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)
  č.j. 332/14
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Koncepce oslav významných historických výročí v letech 2014 - 2018
  č.j. 331/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na jmenování do hodností generálů
  č.j. 345/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na jmenování do hodností generálů
  č.j. 346/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro rok 2014 v resortu Ministerstva spravedlnosti
  č.j. 320/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2014 v resortu Ministerstva kultury
  č.j. 321/14
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na podporu a rozvoj CIS/AISC“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 276/14 - bod 15 Pro informaci schůze vlády 2.4.2014
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví Statutárního města Most podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 337/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh změn Jednacího řádu vlády
  č.j. 364/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 2. Příprava a zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby
  č.j. 367/14
  Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministr vnitra, ministryně práce a sociálních věcí a vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: rojednávání bylo odloženo.

 3. Sběr dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů
  č.j. 369/14
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Možnosti skladování nouzových zásob pohon-ných hmot ve společnosti ČEPRO, a.s. pro subjekty obchodující na území Spolkové republiky Německo
  č.j. 339/14
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  č.j. 354/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a návrh na jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
  č.j. 350/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Orga-nizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Evropského parlamentu v České republice
  č.j. 349/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Členství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v asociaci Evropský registr pro zajištění kvality vysokého školství (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQUAR
  č.j. 347/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na uskutečnění společného jednání vlád České republiky a Slovenské republiky ve Slovenské republice dne 24. dubna 2014
  č.j. 351/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Kanady pana Johna Bairda v České republice ve dnech 21. - 23. dubna 2014
  č.j. 352/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Afghánské islámské republice ve dnech 24.-25. ledna 2014
  č.j. 343/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ČR v Polské republice dne 5. března 2014
  č.j. 334/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na mimořádném setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Německa dne 13. března 2014 v Budapešti
  č.j. 335/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace pro vládu České republiky o aktuál-ním stavu ve státním podniku Česká pošta s názvem „Česká pošta, s. p. - situační zpráva“
  č.j. 342/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Tento bod nebyl projednáván.
 2. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2014 v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  č.j. 353/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 3. Informace o veřejné zakázce č. 135050033 „Stravování v rezortu MO 2014 - 2015 u VZ 5810 Praha“ (outsourcing) od 1. května 2014
  č.j. 329/14
  Předkládá: ministr obrany
 4. Informace o veřejné zakázce „Dodávky vody a odvádění odpadních vod“
  č.j. 330/14
  Předkládá: ministr obrany
 5. Informace o realizaci opatření přijatých k ná-pravě a odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/28 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012“
  č.j. 323/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 6. Informace o realizaci opatření přijatých k odstranění a nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/35 „Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek“č.j. 324/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 7. Informace o realizaci opatření uvedených ve Stanovisku MPO obsaženém v materiálu vlády č,j. 1103/13 Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 12/32 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti vybraných ministerstev
  č.j. 341/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 8. Informace o průběhu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, do právního řádu České republiky
  č.j. 355/14
  Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie