Tiskové zprávy

16. 5. 2012 14:40

Výsledky jednání vlády, 16. května 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
  č.j. 428/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 102/12 - bod 7 schůze vlády 21.3.2012
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2012
  č.j. 421/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 4. Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012
  č.j. 427/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila.

 5. Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
  č.j. 432/12 - bod 19 schůze vlády 9.5.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020
  č.j. 422/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila o měsíc.

 7. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2011
  č.j. 423/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok 2015
  č.j. 435/12
  Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany České republiky
  č.j. 433/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce 2013
  č.j. 438/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republiky
  č.j. 355/12 - bod 8 schůze vlády 2.5.2012
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila o 14 dní.

 1. Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
  č.j. 93/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila o týden.

 2. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
  č.j. 440/12
  Předkládají: ministři vnitra a obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
  č.j. 454/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Informace o postupu při sloučení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR
  č.j. 429/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011
  č.j. 425/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na obeslání vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. - 22. června 2012)
  č.j. 426/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
  č.j. 449/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
  č.j. 450/12
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Podnět Kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012
  č.j. 455/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146
  č.j. 456/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011
  č.j. 431/12
  Předkládá: předseda vlády
 2. Zpráva o implementaci Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace včetně hodnocení kvality projektů v období 2010-2011
  č.j. 430/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 3. Informace o vyhodnocení plnění opatření uvedených v Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2008 až 2010 (2012), resp. o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2011
  č.j. 439/12
  Předkládá: ministr dopravy
 4. Informace o pořízení vojenského materiálu prostřednictvím NATO Maintenance and Supply Agency
  č.j. 437/12
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie