Tiskové zprávy

17. 2. 2016 14:14

Výsledky jednání vlády, 17. února 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

1. Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na jednání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

2. Priority České republiky v Evropské unii pro rok 2016
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

Body s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1469/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
čj. 1495/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila. 

29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 151/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
čj. 70/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 81/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
86/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
90/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
čj. 147/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1589/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

9. Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 697)
čj. 153/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.   

10. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (sněmovní tisk č. 699)
čj. 152/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.   

11. Návrhu poslankyň Marty Semelové, Aleny Nohavové a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 700)
čj. 154/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.   

12. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Miroslava Grebeníčka, Gabriely Hubáčkové a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)
čj. 155/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

19. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu“
čj. 124/16 - bod 16 schůze vlády 8.2.2016
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.  

13. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2015
čj. 148/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

14. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020
čj. 159/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

15. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020
čj. 137/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

17. Návrh na jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv České republiky
čj. 156/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

18. Návrh na jmenování předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví
čj. 157/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

20. Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 367 a na změnu usnesení vlády ze dne 18. dubna 2001 č. 367, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 667, o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení
čj. 85/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

21. Poskytnutí emergentní jednorázové finanční pomoci syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa prchajícím před ozbrojenými útoky do Turecka
čj. 164/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

22. Další využití areálu muničního skladu u Vrbětic
čj. 138/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

23. Zahájení přípravy realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody
čj. 146/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Národní plán rozvoje sítí nové generace
čj. 106/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

30. Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení § 3 odstavce 1 písmeno b), § 3 odstavce 3, § 5 odstavce 1 a § 7 odstavce 5 zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění pozdějších předpisů, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 31/15
čj. 176/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

25. Projekt poskytování skladovacích kapacit Správy státních hmotných rezerv při správních úkonech organizačních složek státu
čj. 161/16
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a vnitra a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

Body bez rozpravy:

24. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2015
čj. 140/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

26. Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů občanské vybavenosti
čj. 144/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

27. Návrh na přijetí změn přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Quitu dne 9. listopadu 2014 a ratifikaci Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
čj. 158/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

28. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Indonésii a v Myanmaru/Barmě ve dnech 24. února – 1. března 2016
čj. 139/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

31. Návrh na přijetí rozhodnutí hlav států a předsedů vlád, zasedajících v Evropské radě, o novém řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie
čj. 183/16
Předkládá: předseda vlády a ministr zahraničních věcí 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

Pro informaci:

1. Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až 2015
čj. 150/16
Předkládá: předseda vlády

2. Informace pro vládu - Střednědobé vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020
čj. 128/16
Předkládá: ministr životního prostředí

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016
čj. 162/16
Předkládá: ministr vnitra

4. Aktuální informace ve věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky Brno v roce 2016 a letech následujících
čj. 145/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Informace o plnění úkolů uvedených v příloze Usnesení vlády č. 86 ze dne 9. února 2015 k Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství
čj. 132/16
Předkládá: ministr zemědělství

6. Výroční zpráva o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2015
čj. 127/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

7. Veřejná zakázka „Výstavba globální datové sítě – 1. etapa“
čj. 149/16
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o průběhu a závěrech 7. zasedání smluvních stran Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (17. – 19. listopadu 2015, Budapešť, Maďarsko)
čj. 160/16
Předkládá: ministr životního prostředí

9. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění služeb servisní podpory IS MOSS, MS Sharepoint a BI/DWH"
čj. 177/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie