Tiskové zprávy

18. 5. 2015 13:03

Výsledky jednání vlády, 18. května 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (zákon o prokazování původu majetku)
čj. 100/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

3. Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
čj. 219/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 359/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
čj. 1497/14 - bod 5 schůze vlády 6.5.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2015
čj. 531/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Personální posílení sekce pro informační technologie MPSV
čj. 485/15 - bod 26 schůze vlády 6.5.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1577/14 - bod 2 schůze vlády 9.3.2015
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a Český báňský úřad
Přizván: M. Štemberka, pověřený řízením Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání bylo přerušeno.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
čj. 1582/14 - bod 3 schůze vlády 13.5.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

13. Věcný záměr zákona o odpadech
čj. 133/15 -bod 5 schůze vlády 13.5.2015
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda záměr schválila.

14. Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "TRIO"
čj. 533/15 - bod 22 schůze vlády 13.5.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018
čj. 532/15 - bod 19 schůze vlády 13.5.2015
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/15 o návrhu I. senátu ÚS na konstatování rozporu ustanovení § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině s ústavním pořádkem
čj. 549/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Informace pro vládu České republiky o aktuálním vývoji situace ve věci mimo-řádné události v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice
čj. 526/15 - bod 19 Pro informaci schůze vlády 13.5.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Určení zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu
č.j. 561/15
Předkládá: ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

20. Žádost o souhlas vlády k užívání vojenského materiálu státním podnikem LOM PRAHA s. p. formou pronájmu vojenského materiálu tuzemskému subjektu pro testovací lety zahraničních pilotů
č.j. 563/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda žádost schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
čj. 530/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na obeslání 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřa-dech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Punta del Este, Uruguay, 1. - 9. června 2015)
čj. 527/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Keňské republice, Mosambické republice a Mauricijské republice ve dnech 25. - 30. května 2015
čj. 529/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR za rok 2014 a první čtvrtletí roku 2015
čj. 550/15
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosin- ci 2014 (První zpráva o plnění)
čj. 524/15
Předkládá: ministr vnitra

2. Zpráva o průběhu administrace poskytování státní podpory související s ukončením těžby na Dole Paskov těžební společnosti OKD, a. s., s návrhem dalšího postupu v tomto procesu
čj. 525/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK)
čj. 545/15
Předkládají: předseda vlády a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

4. Informace o veřejné zakázce „Nákup ložisek pro leteckou techniku“
čj. 541/15
Předkládá: ministr obrany

5. Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Aktualizace a domapování bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map, vedení a údržba Celostátní databáze BPEJ, poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 551/15
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie