Tiskové zprávy

18. 1. 2016 16:18

Výsledky jednání vlády, 18. ledna 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování
čj. 650/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu
čj. 1642/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Davida Kádnera, Marka Černocha, Martina Lanka, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 675)
čj. 1631/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslance Marka Ženíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 676)
čj. 27/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh usnesení vlády k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu
čj. 1646/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN
čj. 1653/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Aktualizovaná „Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu“ a „Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016“
čj. 1645/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 312 – Ministerstvo financí
čj. 1637/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 261)
čj. 11/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Dopravní napojení strategické průmyslové zóny Bochoř
čj. 25/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Žádost o souhlas vlády s převodem a směnou nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 45)
čj. 20/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1280/15 - bod 4 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 1559/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Návrh změn Jednacího řádu vlády
čj. 1551/15 - bod 7 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Návrh změn Legislativních pravidel vlády
čj. 1550/15 - bod 8 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

23. Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
čj. 1554/15 - bod 9 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

24. Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
čj. 1261/15 - bod 10 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce vězeňství
čj. 1557/15 - bod 12 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

26. Návrh Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025)
čj. 1568/15 - bod 13 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

27. Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr vnitra provedením služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu a kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebního místa náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 1591/15 - bod 15 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Zřízení Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky
čj. 1603/15 - bod 16 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

29. Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce
čj. 1617/15 - bod 17 schůze vlády 13.1.2016
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

30. Aktualizovaný „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“
čj. 1629/15 - bod 18 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

31. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 47)
čj. 1628/15 - bod 21 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh usnesení vlády, kterým v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vláda pověřuje předsedu vlády prováděním úkonů vlády jako služebního orgánu vůči předsedkyni Energetického regulačního úřadu
čj. 18/16 - bod 32 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Tento bod nebyl projednán.

33. Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů
čj. 1661/15 - bod 33 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

34. 1. dílčí zpráva o implementaci Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR
čj. 1648/15 - bod 34 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

35. Návrh projektu Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.
čj. 1199/15 - bod 35 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s doplněním.

36. Informace o přípravě veřejné zakázky „Zajištění cateringu pro potřeby konference Evropský Habitat v Praze v březnu 2016“ v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 28/16 - bod 40 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

37. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Analytický, rešeršní a monitorovací systém NBÚ“
čj. 1626/15 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 13.1.2016
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

38. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Podpora a rozvoj konzulárních systémů ePasy MZV a EVC2 MZV v letech 2016 – 2019"
čj. 1627/15 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

39. Informace o postupu vlády jako služebního orgánu předsedkyně Energetického regulačního úřadu
čj. 37/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2015
čj. 2/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Vyhodnocení účinnosti intervencí Agentury pro sociální začleňování od doby jejího vzniku do současnosti a informace o plánované realizaci Individuálních systémových projektů v letech 2016 až 2022
čj. 1660/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Změna Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
čj. 1/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Závěrečná zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009-2015
čj. 1638/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Jmenování člena dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za Ministerstvo financí
čj. 1636/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čj. 1649/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na přijetí změn přílohy A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přijatých v Ženevě dne 15. května 2015
čj. 24/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace za rok 2015
čj. 3/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 za měsíc listopad 2015
čj. 22/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace o postupu plnění opatření krizového plánu Integrovaného operač-ního programu - aktualizace listopad 2015
čj. 23/16
Předkládá: ministr vnitra

4. Národní strategie cloud computingu
čj. 1644/15
Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Tento bod byl odložen.

5. Informace o plošném zavedení elektronických občanských průkazů s čipem od 1. ledna 2017
čj. 1658/15
Předkládá: ministr vnitra

6. Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 31. 12. 2015
čj. 1659/15
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o Analýze sdílitelných služeb - porovnání systémů ERP, HR, e-mailu a spisové služby
čj. 21/16
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace pro vládu - Zpráva o průběžném plnění Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky
čj. 1655/15
Předkládá: ministr životního prostředí

9. Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
čj. 1650/15
Předkládá: ministr dopravy

10. Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, sjednaných v roce 2015 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 1651/15
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

11. Informace o veřejné zakázce „Přístroje nočního vidění monokulární – 2. etapa“
čj. 1647/15
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o veřejné zakázce „Pancéřový materiál“
čj. 8/16
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o veřejné zakázce Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace
čj. 26/16
Předkládá: ministr obrany

14. Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 3. listopadu 2014 č. 897 vztahující se ke kontrolní akci NKÚ č. 13/27 „Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“
čj. 1635/15
Předkládá: ministr dopravy

15. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/08 „Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství“
čj. 1640/15
Předkládá: ministr zemědělství

16. Informace o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrol-nímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/27 „Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi“
čj. 1641/15
Předkládá: ministr zemědělství

17. Informace o plnění opatření k nápravě přijatých Úřadem práce České republiky ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/18 „Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí“
čj. 1652/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

18. Informace o realizaci opatření přijatých k nápravě a odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/05 „Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí“
čj. 6/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

19. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. prosince 2015
čj. 32/16
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie