Tiskové zprávy

18. 9. 2013 18:05

Výsledky jednání vlády, 18. září 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

 1. Analýza stavu evropských fondů v období 2007-2013 a návrhy opatření
  č.j. 1045/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
  č.j. 983/13 bod 2 schůze vlády 11.9.2013
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016
  č.j. 984/1 - bod 3 schůze vlády 11.9.2013
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 3. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016
  č.j. 1007/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 4. Řešení výplaty nepojistných dávkových systémů v resortu práce a sociálních věcí
  č.j. 1012/13 - bod 23 schůze vlády 11.9.2013
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Bod byl stažen.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
  č.j. 959/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1018/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Informace o rozsahu škod, které vznikly na kulturních památkách v důsledku povodní a přívalových dešťů v červnu 2013, a návrh na zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury
  č.j. 1004/13
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Žádost vládě České republiky o udělení souhla-su kapitole 329 - Ministerstvo zemědělství s použitím nespotřebovaných neprofilujících nároků pro zajištění financování přechodné vnitrostátní podpory (TOP-UP 2013), na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství a k zajištění dotací pro podpůrné programy PGRLF a.s.
  č.j. 1019/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Zpráva o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
  č.j. 1021/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh usnesení vlády k činnosti a složení Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci
  č.j. 1000/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Záměr převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územ-ních samosprávných celků
  č.j. 1003/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 28)
  č.j. 997/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 13. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 252)
  č.j. 1024/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
  č.j. 1015/13
  Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 15. Návrh na jmenování do hodnosti generála
  č.j. 1026/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 16. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
  č.j. 1027/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 17. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
  č.j. 1028/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. a) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších před-pisů
  č.j. 1032/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Bod nebude projednáván.

  b) Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1033/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 2. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012-2020 - stanovení dalšího postupu v jejím naplňování
  č.j. 1034/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh na změnu ve funkci mluvčího vlády
  č.j. 1043/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Informace o záměru vytvořit fond zakladatele u státních podniků VOP CZ, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků ve fondu zakladatele podniků VOP CZ, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
  č.j. 1046/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Zpráva o možných způsobech řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu ve vývoji zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji - návrhy opatření
  č.j. 1039/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila s usnesením.

 2. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
  č.j. 981/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 3. Řešení problematiky nových skutečností vzniklých v rámci sanace ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo
  č.j. 1040/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Jmenování soudců
  č.j. 1025/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Změna usnesení vlády č. 350/2013 v souvislosti s materiálem MŠMT „Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure“
  č.j. 1006/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo deserti-fikací, zejména v Africe (16. - 27. září 2013, Windhoek, Namibie)
  č.j. 1023/13
  Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání 38. Shromáždění Meziná-rodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
  č.j. 1020/13
  Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
  č.j. 1017/13
  Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Pracovní návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana v institucích Evropské unie a NATO v Bruselu ve dnech 18.-19. září 2013
  č.j. 1014/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Pravidelná zpráva o stavu čerpání finančních prostředků EU pro členy vlády ČR
  č.j. 1005/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 2. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2013
  č.j. 998/13
  Předkládá: ministr dopravy
 3. Informace o veřejné zakázce zadávané v jedna-cím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení pozemních sil Armády České republiky
  č.j. 1016/13
  Předkládá: ministr obrany
 4. Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření a úprava stá-vajících služeb podpory a rozvoje EKIS ke smlouvě čj. MV-73558-10/EKIS-2012“ na základě výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  č.j. 1022/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
 5. Informace o průběhu a výsledcích zahraniční pracovní cesty zástupců rezortu zdravotnictví v čele s ministrem zdravotnictví v demisi Martinem Holcátem do Čínské lidové repub-liky ve dnech 13. - 20. srpna 2013
  č.j. 999/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 6. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 21. srpna 2013 v Bruselu
  č.j. 1013/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
 7. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1030/13
  Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie