Tiskové zprávy

19. 1. 2011 13:40

Výsledky jednání vlády, 19. ledna 2011

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1121/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání vlády: schváleno


3. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
č.j. 3/11
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání vlády: schváleno


4. Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv (sněmovní tisk č. 207)
č.j. 35/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko


5. Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 206)
č.j. 34/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko


6. Návrh poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 219)
č.j. 53/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko


7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 209)
č.j. 49/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno negativní stanovisko


8. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 211)
č.j. 51/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: neutrální stanovisko


9. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 212)
č.j. 52/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko


10. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 205)
č.j. 33/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: neutrální stanovisko


11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( sněmovní tisk č. 210)
č.j. 50/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: negativní stanovisko


12. Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012
č.j. 46/11
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání vlády: bod byl přerušen


13. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010
č.j. 42/11
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno


14. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2012
č.j. 16/11 - bod 11 schůze vlády 12.1.2011
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno


15. Návrh opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů
č.j. 26/11
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: schváleno


16. Prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj - Odra – Labe
č.j. 23/11
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: schváleno


17. Strategie v elektronických komunikacích "Digitální Česko"
č.j. 25/11
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: schváleno


18. Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
č.j. 24/11
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Přizván: Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Výsledek jednání vlády: staženo předkladatelem


19. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010 za rok 2010
č.j. 1308/10 - bod 1 pro informaci schůze vlády 12.1.2011
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: schváleno


20. Návrh programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství "KUS"
č.j. 32/11
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání vlády: schváleno


31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
č.j. 58/11
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání vlády: schváleno


32. Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů
č.j. 57/11
Předkládá: ministr financí, ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: schváleno


33. Doplnění formulací u 5 opatření obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
č.j. 60/11
Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: schváleno


C. K projednání bez rozpravy:

21. Návrh rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 38/11
Předkládá: ministr financí

22. Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
č.j. 19/11
Předkládá: předseda vlády

23. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“
č.j. 18/11
Předkládá: předseda vlády

24. Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“
č.j. 20/11
Předkládá: předseda vlády

25. Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k potřebě řešit téma genderové rovnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR v rámci činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace
č.j. 29/11
Předkládá: předseda vlády

26. Návrh na institucionální sjednocení funkcí guvernéra a alternáta guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance
č.j. 37/11
Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky

27. Návrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím
č.j. 39/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

28. Návrh na přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993)
č.j. 45/11
Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

29. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
č.j. 44/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

30. Informace o oficiální návštěvě ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera v České republice 19.-20. prosince 2010
č.j. 40/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace k financování provozu utajované části systému EU Extranet ČR-V v letech 2011 - 2013
č.j. 43/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

2. Informace o plnění Akčního plánu bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče na období 2010 – 2012 a plnění Resortních bezpečnostních cílů MZ ČR v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro rok 2010
č.j. 48/11
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Udělení certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT zdravotnickým zařízením
č.j. 47/11
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka softwarového řešení a dokumentace SSREG pro Český statistický úřad"
č.j. 22/11
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu

5. Informace o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/22 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008
č.j. 31/11
Předkládá: ministr dopravy

6. Informace pro členy vlády o průběhu a výsledcích 2. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví ve dnech 23. – 25. 11. 2010 v Bukurešti
č.j. 21/11
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie