Tiskové zprávy

19. 10. 2020 19:24

Výsledky jednání vlády 19. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Nástroj pro propojení Evropy (CEF): informace o stavu čerpání prostředků a stavu přípravy pro období 2021–2027
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Rámcová pozice ke Sdělení Komise: Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1138/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
čj. 1141/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022–2023
čj. 1129/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022–2023
čj. 1155/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2020
čj. 1200/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+
čj. 1212/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Doplnění krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče
(Celé znění opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Změna navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čj. 1249/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Výběrové řízení na pozici předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž
čj. 1254/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh ke změně části usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů
čj. 1247/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1248/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čj. 1250/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. COVID - podpora cestovního ruchu - Dotační titul pro cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce
čj. 1253/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Mimořádné opatření, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření
(Celé znění opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 97/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1183/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Žádost o předchozí souhlas Vlády České republiky se zrušením státního podniku Československá státní automobilová doprava, státní podnik Hradec Králové podle § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1191/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh usnesení vlády k navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a ke změně systemizace Policie České republiky v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů
čj. 1202/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2020 – kapitola 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
čj. 1175/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na jmenování členky, člena a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 1198/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na jmenování 3 členů předsednictva a předsedy Grantové agentury České republiky
čj. 1199/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železnic ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
čj. 1195/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky k připravované zakázce na zajištění dalšího rozvoje Národní certifikační autority a zabezpečení jejího čtyřletého provozu, která má být uzavřena mimo režim zákona o veřejných zakázkách (§ 29 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) z důvodu ochrany utajovaných informací 
čj. 1197/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1176/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

3. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1177/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

4. Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení rozvoje transakčního portálu Celní správy ČR „cPortál“
čj. 1192/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Nadlimitní otevřená veřejná zakázka na dodávku stolních počítačů a notebooků pro resort Ministerstva spravedlnosti 
čj. 1178/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora a maintenance SW McAfee
čj. 1181/20
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Software Microsoft 2020“
čj. 1182/20
Předkládá: ministr obrany

8. Veřejná zakázka Povodí Vltavy, státní podnik - výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2025
čj. 1189/20
Předkládá: ministr zemědělství 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter