Tiskové zprávy

2. 5. 2013 13:29

Výsledky jednání vlády, 2. května 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 399/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila upravené usnesení.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 209/13 - bod 4 schůze vlády 24.4.2013
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 162/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1265/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 5. Návrh poslanců Karolíny Peake a Stanislava Polčáka na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 969)
  č.j. 408/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 6. Návrh poslanců Karolíny Peake a Stanislava Polčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 970)
  č.j. 409/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 7. Návrh poslanců Jiřího Papeže, Pavola Lukši, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 976)
  č.j. 410/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 8. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 972)
  č.j. 411/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 9. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 979)
  č.j. 415/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

K bodům 11 - 14 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 1. Stanovisko MMR ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/13 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc"
  č.j. 370/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 2. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/14 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011
  č.j. 300/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 3. Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/9 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny“
  č.j. 332/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 4. Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/01 „Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin"
  č.j. 269/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 5. Členství České republiky v mezinárodních organizacích
  č.j. 396/13
  Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila.

 6. Metodika přípravy veřejných strategií
  č.j. 419/13
  Předkládají: ministři financí a pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 7. Informace o plnění usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818, ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje
  č.j. 359/13 - bod 12 schůze vlády 17.4.2013
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 250)
  č.j. 422/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh na zcizení objektu občanské vybavenosti Březová č.p. 106
  č.j. 418/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Informace o záměru prodeje majetkové účasti státu na podnikání společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
  č.j. 420/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 349/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh směrnice pro expertní jednání o Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění „Foreign Account Tax Compliance Act
  č.j. 429/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

 1. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2012 (ve srovnání s rokem 2011)
  č.j. 421/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu 145 01 Pořízení a technická obnova materiálně technické základny ČSÚ v roce 2013
  č.j. 394/13
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Českého statistického úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrhy na jmenování profesorů
  č.j. 425/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání 66. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 20. - 28. května 2013 v Ženevě
  č.j. 423/13
  Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění vrcholné návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga ve Státu Izrael ve dnech 5. - 7. května 2013, v jejímž rámci se uskuteční Česko-izraelské fórum v Jeruzalémě dne 6. května 2013
  č.j. 403/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenbergera ve Spolkové republice Německo dne 14. května 2013
  č.j. 407/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády Chorvatské republiky Nevena Mimici v České republice ve dnech 8. – 10. května 2013
  č.j. 406/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Zajištění akce – informační kampaň k důchodové reformě
  č.j. 448/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o plnění Harmonogramu opatření v oblasti autokriminality
  č.j. 402/13
  Předkládá: ministr vnitra
 2. Informace o vývoji situace a průběžném hodnocení efektivity přijatých opatření pracovní skupiny ke koordinaci společného postupu příslušných orgánů státní správy proti drogové kriminalitě v pohraničí se SRN
  č.j. 397/13
  Předkládá: ministr vnitra
 3. Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle v jednacím řízení bez uveřejnění"
  č.j. 398/13
  Předkládá: ministr financí
 4. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Mobilní pracoviště (MobSta)"
  č.j. 404/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 5. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Vízový systém pro místní síly (MisSil)"
  č.j. 405/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o smlouvě č. 125200101 na poskytování služby komplexního pozáručního servisu "Komplexního trenažérového systému letounu L-159" pro piloty Armády České republiky v letech 2013 – 2016
  č.j. 416/13
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 417/13
  Předkládá: ministr financí
 8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Lokalizace mobilních telekomunikačních zařízení“ v obecné výjimce z působnosti zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 424/13
  Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie