Tiskové zprávy

2. 5. 2016 16:38

Výsledky jednání vlády, 2. května 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Body s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 297/16

Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
čj. 256/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
čj. 330/16

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 364/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 770)
čj. 502/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 772)
čj. 503/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslance Stanislava Berkovce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony(sněmovní tisk č. 774)
čj. 504/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Marka Černocha a Olgy Havlové na vydání zákona proti inkluzi ve školství (sněmovní tisk č. 776)
čj. 505/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 777)
čj. 513/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čj. 526/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

26. Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
čj. 525/16
Předkládají: ministři zahraničních věcí a vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
čj. 474/16 - bod č. 7 schůze vlády 27.4.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze.

12. Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
čj. 493/16 - bod č. 28 schůze vlády 27.4.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze.

13. Schválení maximální nepřekročitelné nabídkové ceny veřejné zakázky Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu
čj. 512/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Reakce vlády na zahájené infringementové řízení z důvodu vyhlášení lokalit Natura 2000 v nedostatečném rozsahu
čj. 379/16
čj. 379/16 - bod 7 schůze vlády 18.4.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

15. Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030
čj. 501/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE
čj. 510/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 8/16 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 508/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
čj. 465/16 - bod č. 4 Pro informaci schůze vlády 27.4.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

28. Návrh řešení dopadů útlumu těžby černého uhlí, a to zaměstnáním části zaměstnanců propuštěných těžební společností OKD, a.s., státním podnikem DIAMO
čj. 528/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

29. Návrh na doplnění překladů názvu Česko do databází OSN
čj. 537/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

Body bez rozpravy:

19. Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové
čj. 492/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na sjednání Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
čj. 517/16
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na schválení Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov (Havana, 8. května 2014)
čj. 509/16
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství v Praze ve dnech 3. - 4. května 2016
čj. 495/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 2. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-2) (Nairobi, Keňa, 23. - 27. května 2016)
čj. 497/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Chorvatské republiky Miro Kovače v České republice ve dnech 4. - 5. květ na 2016
čj. 494/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Pracovní návštěva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve Spolkové republice Německo dne 17. dubna 2016
čj. 516/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2016)
čj.  500/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. dubna 2016
čj. 511/16
Předkládá: ministr vnitra

3. Informace o určení orgánů podle čl. 124 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 13032013 ze dne 17. prosince 2013
čj. 498/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace o možnosti přednostního využití hnědého uhlí z lomu Bílina pro potřeby teplárenství
čj. 506/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2015 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 507/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace o způsobu implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 do systému pro vydávání osobních identifikačních dokladů
čj. 514/16
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie