Tiskové zprávy

20. 11. 2013 13:44

Výsledky jednání vlády, 20. listopadu 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
  č.j. 1008/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o službě vojáků v záloze
  č.j. 1095/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o změně hranic vojenských újezdů)
  č.j. 1010/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 1133/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s úpravami.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1239/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedky-ně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a ří-zení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
  č.j. 754/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s doplněním.

 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
  č.j. 1178/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s doplněním.

 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1177/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
  č.j. 1171/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh vyjádření vlády České republiky k návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/13
  č.j. 1244/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém období 2014 - 2020
  č.j. 1230/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014
  č.j. 1228/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 13. Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2012
  č.j. 1238/13
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
  Přizván: I. Bílek, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Návrh změn Jednacího řádu vlády
  č.j. 1245/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s úpravami.

 15. Změna usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 585, k návrhu na změnu Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a o obměně jejích členů
  č.j. 1237/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednánání bylo odloženo.

 16. Návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2014
  č.j. 1235/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 1. Návrh na sjednání Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
  č.j. 1265/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Zpráva o kandidaturách na pořadatelství EXPO 2020 a návrh mandátu k hlasování o podpoře kandidatur na pořadatelství EXPO 2020
  č.j. 1251/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 1. Rozpočtové opatření za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
  č.j. 1276/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění „Aplikační podpora Ekonomického informačního systému MPSV“
  č.j. 1270/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Změna zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v sou-vislosti s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku od 1.1.2014
  č.j. 1236/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Žádost o souhlas vlády s užíváním vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA s.p., v působnosti Ministerstva obrany, v rámci leteckého výcviku zahraničních osob na vrtulnících Mi - 17
  č.j. 1242/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospo-dářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
  č.j. 1229/13
  Předkládají: 1.místopředseda vlády a ministr financí a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Polské republiky Radosława Sikorského v České republice dne 21. listopadu 2013
  č.j. 1246/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 1. Zajištění finančních prostředků v rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - specifický ukazatel Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí v roce 2013
  č.j. 1252/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012
  č.j. 1232/13
  Předkládá: předseda vlády
 2. Pravidelná zpráva o stavu čerpání finančních prostředků EU pro členy vlády ČR - září 2013
  č.j. 1231/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 3. Informace pro vládu České republiky o zadá-vání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Re-sortní utajené spojení - IS Beta - Dodávky krypto-grafických prostředků“ v jednacím řízení bez uveřejnění a nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Resortní utajené spojení - IS Beta - Dodávky ICT komodit do datového centra a ICT technologií“ za využití obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. podle § 18 odst. 1 písm. a)
  č.j. 1233/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
 4. Informace o veřejné zakázce „Rozvoj a údržba PAM - personální a mzdový systém“
  č.j. 1234/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedky-ně Legislativní rady vlády
 5. Informace o veřejné zakázce zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA na modernizaci a nákup systému taktických rádiových komunikací
  č.j. 1241/13
  Předkládá: ministr obrany
 6. Informace o veřejné zakázce „Upgrade SW palubních počítačů a víceúčelových displejů MFD letounu L–159 pro režim BULLSEYE“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1243/13
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace pro vládu České republiky o zadá-vání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a poskytování služeb ICT“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1247/13
  Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie