Tiskové zprávy

20. 11. 2015 15:53

Výsledky jednání vlády, 20. listopadu 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
čj. 861/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Gabriely Hubáčkové, Marty Semelové, Ivo Pojezného, Vojtěcha Filipa, Karla Šidla, Miroslava Opálky a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona o úředním jazyce České republiky (sněmovní tisk č. 629)
čj. 1411/15
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

3. Návrh poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Davida Kádnera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (sněmovní tisk č. 630)
čj. 1412/15
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

4. Návrh poslanců Daniela Korteho, Martina Novotného, Lukáše Pletichy, Petra Adama, Václava Klučky, Miloslava Janulíka, Ivana Gabala a dalších na vydání zákona o ochraně práv osob při nakládání s genetickými vzorky a profily v souvislosti s prováděním forenzní analýzy DNA (zákon o DNA) (sněmovní tisk č. 635)
čj. 1413/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

5. Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona o Horské službě České republiky (sněmovní tisk č. 636)
čj. 1414/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

6. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2015
čj. 1400/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 1287/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016
čj. 1416/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Dotační programy zemědělství pro rok 2016, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1415/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020
čj. 1406/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
čj. 1405/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

13. Dopravní napojení strategické průmyslové zóny Bochoř
čj. 1265/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Tento b
od nebyl projednáván.

14. Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
čj. 1261/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem
čj. 1319/15

Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění správy, provozu a rozvoje CIS STK 2015+“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1307/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

17. Informace o způsobu realizace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „ Správa, podpora a údržba centrály Czech POINT – rozšíření služeb“
čj. 1394/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

18. Informace o veřejné zakázce „Technické zhodnocení APV FIS a APV ISSP“
čj. 1383/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

19. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Podpora a provoz informačního systému CESŘ pro období 2016-2019“ v jednacím řízení bez uveřejnění        
čj. 1388/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

20. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu, rozvoje a servisu IS AGIS (SOT)“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1390/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

24. Stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jmenování členů výběrové komise na služební místo předsedy - vedoucího služebního úřadu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
čj. 1391/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury v kontextu dokončení transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce
čj. 1381/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

36. Státní integrační program pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
čj. 1427/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh na dočasné posílení bezpečnosti zastupitelského úřadu České republiky v Bejrútu a uvolnění mimořádných finančních prostředků
čj. 1447/15
Předkládají: ministr vnitra a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno s úpravou usnesení.

43. Spolupráce ČR se zdrojovými a tranzitními zeměmi migrace: role zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
čj. 1444/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

44. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2015
čj. 1445/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s doplněním.

47. Informace o veřejné zakázce Kontinuální odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z demolic v rámci sanace území letiště Přerov
čj. 1410/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

48. Kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. v roce 2015
čj. 1456/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

54. Odpovědi na předběžné otázky k 6. periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
čj. 1417/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

55. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 124/2015 za září 2015 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
čj. 1422/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

56. Aktualizace Dohody o partnerství po schválení programů ESI fondů (technická revize) (předložila ministryně pro místní rozvoj)
čj. 1441/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

57. Informace o stavu realizace programů v programovém období 2014-2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
čj. 1439/15 - bod 20 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Informace byla projednána.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva na posílení rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 1418/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016
čj. 1393/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)
čj. 1369/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na změnu systemizace v Ministerstvu průmyslu a obchodu a ve Státní energetické inspekci
čj. 1403/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
čj. 1377/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2015
čj. 1401/15
Předkládá: předseda vlád ČR
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů
čj. 1392/15
Předkládají: ministr vnitra a Úřad pro ochranu osobních údajů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
čj. 1402/15
Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na obeslání 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 11. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (30. listopadu – 11. prosince 2015, Paříž, Francie)
čj. 1404/15
Předkládají: ministři zahraničních věcí a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na obeslání 32. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se koná v Ženevě ve dnech 8. až 10. prosince 2015
čj. 1421/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády ČR na inaugurační den 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, pořádaný v Paříži dne 30. listopadu 2015
čj. 1419/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 1. - 2. prosince 2015
čj. 1420/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Zpráva o účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na Konferenci na vysoké úrovni k migrační trase přes východní Středomoří a západní Balkán dne 8. 10. 2015 v Lucemburku
čj. 1365/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky
čj. 1429/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC
čj. 1430/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Poskytnutí peněžního daru Mezinárodnímu centru pro rozvoj migračních politik (ICMPD) na realizaci projektu podpory státní správy pro stabilizaci vnitřně vysídlených osob na Ukrajině
čj. 1431/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Poskytnutí dalších peněžních darů do zahraničí k realizaci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2015
čj. 1432/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 27/15 o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení ustanovení § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1425/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. Zajištění finančních prostředků na pokračování asistence při přesídlení krajanů v roce 2016 a informace o průběhu asistence přesídleným krajanům ve 2. pololetí roku 2015
čj. 1443/15
Předkládají: ministři zahraničních věcí a vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Rozpočtové opatření pro rok 2015 kapitoly 314 Ministerstva kultury pro Státní fond kinematografie účelově na dofinancování schématu podpory filmových pobídek
čj. 1446/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

49. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu na rok 2015
čj. 1457/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

50. Návrh na uskutečnění zahraniční cesty ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové v zastoupení ministra zahraničních věcí za účelem účasti na pohřbu bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta v Hamburku (Spolková republika Německo) konaného dne 23. listopadu 2015
čj. 1452/15
Předkládají: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Návrh na uskutečnění oficiální pracovní návštěvy prezidentky Korejské republiky Pak Kun-hje v České republice a summitu zemí Visegrádské skupiny a Korejské republiky ve dnech 1. – 4. 12. 2015
čj. 1449/15
Předkládají: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

52. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
čj. 1454/15
Předkládají: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

53. Navýšení prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v kapitole Ministerstva zahraničních věcí na rok 2015 v souvislosti se zvýšením rozpočtu výdajů na platy včetně příslušenství podle usnesení vlády ze dne 23. září 2015 č. 748
čj. 1453/15
Předkládají: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (říjen 2015) (předložil 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí)
čj. 1376/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2015 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
čj. 1366/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Informace o bezúplatných převodech majetku státu ve veřejném zájmu za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (předložil 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí)
čj. 1399/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4. Informace o způsobu zajištění produktů společnosti Oracle (předložil ministr vnitra)
čj. 1379/15
Předkládá: ministr vnitra

5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 12. října 2015 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 13. října 2015 v Lucemburku (předložil ministr zahraničních věcí)
čj. 1382/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 9. listopadu 2015 (předložil ministr vnitra)
čj. 1428/15
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie