Tiskové zprávy

21. 3. 2016 13:53

Výsledky jednání vlády, 21. března 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1177/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 99/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 993/15 - bod 36 schůze vlády 16.3.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1524/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
čj. 257/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku
čj. 111/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila ve variantách 65 a 67 let, mezi kterými rozhodne na konci června.

8. Návrh poslankyně Markéty Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)
čj. 318/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

9. Návrh na jmenování předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
čj. 255/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025
čj. 59/16 - bod 13 schůze vlády 8.2.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnami.

11. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období květen až říjen 2015
čj. 271/16 - bod 14 schůze vlády 16.3.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022
čj. 299/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Směrnice pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
čj. 308/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Významná veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Letoun dvojího řízení L-159 T2“
čj. 313/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem
čj. 298/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

16. Žádost o souhlas vlády s převodem regionálních drah - Čížkovice - Obrnice a Dolní Bousov - Kopidlno
čj. 278/16 - bod 25 schůze vlády 16.3.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a žádost o souhlas s uzavřením dohody o narovnání majetkoprávních vztahů (celek 48)
čj. 316/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2016
čj. 312/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zřízení Programu Ministerstva vnitra na podporu členských států EU a států v evropském sousedství čelících významným migračním tlakům
čj. 332/16 
Předkládá: Ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o plnění úkolů obsažených v materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 307/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

19. Návrh na odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
čj. 305/16
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu, spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 575 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
čj. 323/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2016
čj. 300/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 23. – 24. března 2016
čj. 326/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael a na Palestinských územích ve dnech 3. až 5. dubna 2016
čj. 301/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pching v České republice ve dnech 28. - 30. března 2016
čj. 331/16
Předkládá:  ministrstvo zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 29. února 2016
čj. 314/16
Předkládá: ministr vnitra

2. Opětovné vyslání českých policistů do Slovinska
čj. 322/16
Předkládá: ministr vnitra

3. Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
čj. 302/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Zpráva o činnosti klientského centra pro export za rok 2015
čj. 309/16
Předkládá: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí

5. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných v roce 2016 v resortu Ministerstva životního prostředí
čj. 310/16
Předkládá: ministr životního prostředí

6. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup licencí a provozní podpory produktů IBM v rámci licenčního modelu ISSSO“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 306/16
Předkládá: ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění dálkového bezpečnostního monitoringu“ podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 327/16
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace Ministerstva životního prostředí o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/12 „Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředí“
čj. 315/16
Předkládá: ministr životního prostředí

9. Třetí průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO)
čj. 317/16
Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie