Tiskové zprávy

23. 2. 2015 17:01

Výsledky jednání vlády, 23. února 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

 

 

1. Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpo-vědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpoč-tové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
č.j. 990/14 - bod 1 schůze vlády 9.2.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 

 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 1158/14 - bod 1 schůze vlády 16.2.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 

 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostřed-kovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostřed-kovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 1157/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 

 

 

 

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv
č.j. 99/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila, část o biopalivech byla přesunuta do bodu č. 5.

 

 

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 156/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila rozšířený návrh.

 

 

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o pod-mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1472/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 

 

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bez-pečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
č.j. 53/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Návrh poslanců Miroslava Opálky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 392)
č.j. 167/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 

 

9. Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 393)
č.j. 168/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 

 

10. Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 394)
č.j. 169/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 

 

11. Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015
č.j. 116/15 - bod 4 schůze vlády 9.2.2015
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdra-votních pojišťoven na rok 2015
č.j. 146/15
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopřed-seda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

13. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018
č.j. 161/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

14. Strategie romské integrace do roku 2020
č.j. 166/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

 

 

 

15. Použití prostředků kapitoly Všeobecná poklad-ní správa, položka vládní rozpočtová rezerva na posílení rozpočtu kapitol 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí a 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
č.j. 172/15
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

16. Návrh na zvýšení počtu funkčních míst sekce pro státní službu a sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra
č.j. 155/15 - bod 14 schůze vlády 16.2.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

17. Návrh na změnu Statutu Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
č.j. 143/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 1. Změna usnesení vlády ze dne 12. 06. 2013 č. 460, o předchozím souhlasu se zrušením podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, jejich sloučením s podnikem Lesy České republiky, s.p.;
2. Žádost o vydání předchozího souhlasu se zrušením podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik s likvidací;
3. Informace o záměru pověřit výkonem činností vykonávaných Zemským hřebčincem Písek státní podnik a Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik státní příspěvkové organizace, které budou zřízeny podle usta-novení § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o země-dělství, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 150/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

19. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2015
č.j. 170/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění poz-dějších předpisů
č.j. 25/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

27. Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/15 o návrhu skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České repub-liky na zrušení § 15 odst. 12 ve slovech „v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročné-ho provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-votním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení přílohy č. 3, oddílu C daného zákona v části, kde jsou definovány symboly úhradových limitů „A“ a „B“, jakož i části, kde je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků
č.j. 185/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

28. Informace pro vládu České republiky o využití vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů Policie České republiky na základě nařízení vlády č. 285/2014 Sb., o povolání vojá-ků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015, a o další potřebnosti jejich povolání
č.j. 177/15
Předkládají: ministři vnitra a obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

29. Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v souvislosti s likvidací mimořádné události v areálu muničních skladů ve Vrběticích a ke změně systemizace bezpečnostních sborů v roce 2015
č.j. 190/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

32. Návrh na jmenování členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace
č.j. 204/15
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh řešení postavení Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest v souladu s požadavky Evropské komise
č.j. 206/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh usnesení Vlády České republiky o přijetí do služebního poměru a o jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
č.j. 207/15  
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: Vybrána Iva Hřebíková.

35. Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p. pro období let 2015 až 2019
č.j. 127/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Informace pro vládu České republiky o návrhu alternativního postupu při přesunu munice z muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích do areálu v Květné
č.j. 183/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Jmenování soudců
č.j. 203/15
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

 

C. K projednání bez rozpravy:

 

 

20. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 - 2015
č.j. 54/15 - bod 15 schůze vlády 4.2.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

21. Změna časových ukazatelů programu č. 327 240 „Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika“
č.j. 142/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy pre-zidenta republiky Miloše Zemana ve Spoje-ných státech amerických ve dnech 1. – 3. břez-na 2015
č.j. 164/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

23. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 28. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 3. března 2015
č.j. 162/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

24. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Polské republice dne 27. ledna 2015
č.j. 163/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

25. Zpráva o pracovní návštěvě spolkového kancléře Rakouska Wernera Faymanna a předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 29. ledna 2015
č.j. 165/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

30. Návrh na jmenování rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
č.j. 188/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

31. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Saska-Anhaltska Reinera Haseloffa v České republice dne 3. března 2015
č.j. 181/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

 

 

D. Různé
* * *
 
 
Pro informaci:

 

 

 1. Druhá průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO)
č.j. 160/15
Předkládá: ministryně spravedlnosti

 

 

 

 

2. Informace o zajištění licencí k produktům Microsoft
č.j. 152/15
Předkládá: ministr vnitra

 

 

3. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014
č.j. 159/15
Předkládá: ministr dopravy

 

 

4. Harmonogram plnění Kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/32 „Peněžní prostředky určené pro rozvoj cestovního ruchu“
č.j. 149/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

 

 

5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 19. ledna 2015 v Bruselu
č.j. 148/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

 

 

5. Informace o stanoviscích Rady vlády pro infor-mační společnost
č.j. 186/15
Předkládá: ministr vnitra

 

 

7. Informace o možnostech provedení služebního hodnocení podle § 155 zákona o státní službě v roce 2015 a 2016
č.j. 189/15
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace o možnostech začlenění Technologické agentury České republiky pod služební zákon pro účely vykonávání delegovaných pravomocí zprostředkujícího subjektu pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro informaci
č.j. 205/15
Předkládá: Úřad vlády České republiky

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie