Tiskové zprávy

23. 9. 2015 14:05

Výsledky jednání vlády, 23. září 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čj. 60/15 - bod 3 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
čj. 58/15 - bod 4 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a prová-dění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1458/14 - bod 8 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 226/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1070/15 - bod 1 schůze vlády 9.9.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018
čj. 1069/15 - bod 12 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky 2017 - 2018
čj. 1062/15 - bod 13 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
čj. 483/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 521/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně některých dalších zákonů
čj. 846/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 878/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 965/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1137/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1138/15
Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplat-nění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čj. 1117/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Aktualizace Dohody mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky na straně jedné, OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources Plc. na straně druhé, o poskytnutí státní pomoci na uzavření Dolu Paskov
čj. 1104/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Změna usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2011 č. 862 k založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. v rámci projektu Seed Fond
čj. 1125/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016
čj. 1124/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Personální zajištění kontrol v oblasti zaměstnanosti, prevence nelegálního zaměstnávání a provozu Call centra
čj. 1106/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

21. Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014
čj. 1110/15
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

22. Návrh odpovědi České republiky v řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM týkajícího se slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra EU BITs) s unijním právem
čj. 1131/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
čj. 1119/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

24. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
čj. 1076/15 - bod 16 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům VMware“ a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
čj. 1116/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

26. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

27. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
čj. 1127/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

28. Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích
čj. 1118/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

29. Komentář České republiky ke Třetí zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikou
čj. 1136/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě
čj. 1107/15
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

31. Návrh na obeslání Summitu k boji proti ISIL a násilnému extremismu a k pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojených státech amerických
čj. 1132/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

32. Zpráva o mimořádném summitu předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny v Praze dne 4. září 2015
čj. 1126/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

33. Informace o průběhu a výsledcích 39. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
čj. 1135/15
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

34. Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 11/15
čj. 1145/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2014
čj. 1108/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
čj. 1133/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dub- na 2014 k materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 1109/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Bod jední byl odložen.

4. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění správy, servisu a údržby hardwarového a softwarového vybavení Národního dopravního informačního centra
čj. 1113/15
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka SW produktu Software602 Form Filler pro práci s formulářovým rozhraním systému Czech POINT v prostředí České pošty, s. p.“, formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1123/15
Předkládá: ministr vnitra

6. Informace o veřejné zakázce „Udržení a rozvoj plánovacího a řídicího systému letectva MSS“ (Mission support system)
čj. 1130/15
Předkládá: ministr obrany
Bod jední byl odložen.

7. Aktualizovaný harmonogram jednání vlády v období srpen až prosinec 2015
čj. 1114/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

8. Informace o pracovní migraci občanů třetích států do České republiky
čj. 1139/15
Předkládá: ministr vnitra

9. Informace o veřejných zakázkách „Komunikační kampaň Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) v televizi“ a „Komunikační kampaň Průkazy energe-tické náročnosti budov (PENB) v tištěných a elektronických médiích“
čj. 1146/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Bod jední byl odložen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie