Tiskové zprávy

27. 8. 2014 19:26

Výsledky jednání vlády, 27. srpna 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda byla projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 569/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 571/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Přerušeno do příštího jednání.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
č.j. 947/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 804/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 854/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 719/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 739/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 730/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 787/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 272)
č.j. 963/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné stanovisko.

11. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 275)
č.j. 964/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

12. Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 278)
č.j. 965/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

13. Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a zřízení Rady vlády pro veřejnou správu
č.j. 930/14 - bod 25 schůze vlády 6.8.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Národní dokument k územní dimenzi
č.j. 829/14 - bod 15 schůze vlády 6.8.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
č.j. 837/14 - bod 16 schůze vlády 6.8.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2014
č.j. 941/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

17. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012
č.j. 967/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

18. Návrh na zajištění organizace třetí konference Organizace spojených národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III) v České republice v roce 2016
č.j. 948/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

19. Významná veřejná zakázka „Servisní podpora pro letouny Airbus A 319-115CJ“ podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 955/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

20. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 38)
č.j. 943/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
č.j. 855/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 976/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 927/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 808/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

35. Přehled plnění priorit vlády, uvedených v Programovém prohlášení vlády, ve vztahu k přípravě souvisejících návrhů právních předpisů
č.j. 972/14
Předkládají: předseda vlády a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

36. K agendě státní služby
č.j. 986/14
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno nové usnesení.

37. Zásady postupu delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summitu NATO ve Velké Británii ve dnech 4. - 5. září 2014
č.j. 987/14
Předkládají: ministři zahraničních věcí a obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Změna přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 17. března 2014 č. 177, kterým byl schválen Statut Vládního výboru pro personální nominace
č.j. 985/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

39. Informace pro vládu o nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy"
č.j. 992/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

40. Návrh na darování vojenského materiálu Kurdské regionální vládě v Irácké republice
č.j. 991/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí a ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 959/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013
č.j. 931/14
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2014
č.j. 966/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 295, o změně usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263 a ze dne 21. září 2011 č.704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
č.j. 944/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na odvolání člena předsednictva a předsedy Grantové agentury České republiky
č.j. 938/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na obeslání 65. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 11. - 18. září 2014)
č.j. 951/14
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Brusel, Belgie, 15. - 17. září 2014)
č.j. 949/14
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. srpna 2014 v Bruselu
č.j. 956/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Miláně dne 29. srpna 2014
č.j. 957/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice dne 22. července 2014
č.j. 946/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Korejské republiky dne 17. července 2014 v Bratislavě
č.j. 958/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky
č.j. 921/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Podpora investorům v průmyslu v České republice
č.j. 916/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Informace o dohodách mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí ve věci podpory exportu a zajišťování ekonomické diplomacie
č.j. 961/14
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí

4. Zpráva o inflaci / III 2014
č.j. 952/14
Předkládá: guvernér České národní banky

5. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014
č.j. 932/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013
č.j. 934/14
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu

7. Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy
č.j. 918/14
Předkládá: ministr vnitra

8. Poskytování víz cizincům a otázky související s přistěhovalectvím ve vztahu k resortu MV
č.j. 914/14
Předkládá: ministr vnitra
Tento bod byl odložen.

9. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2014
č.j. 940/14
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace o veřejné zakázce „Zajištění Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2014“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
č.j. 923/14
Předkládá: ministr zemědělství

11. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Služby poskytované v souvislosti s provozem 3 ks přenosného enforcementu
č.j. 933/14
Předkládá: ministr dopravy

12. Informace o veřejné zakázce „Uložení neprovozovaných letounů L-159 v letech 2014 - 2016“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. odst. 4. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a to jak z technických důvodů, tak pro ochranu výhradních práv určitým dodavatelem
č.j. 954/14
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. července 2014 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 23. července 2014 v Bruselu
č.j. 945/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie