Tiskové zprávy

4. 6. 2014 14:24

Výsledky jednání vlády, 4. června 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

Byla projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii, které předcházelo jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:
 1. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/14 - „Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě“
  č.j. 444/14
  Předkládá: ministr dopravy
  K bodům 1 - 7 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/16 - Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky
  č.j. 445/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/20 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a ělovýchovy“
  č.j. 420/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Stanovisko a návrh opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/23 „Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice“
  č.j. 449/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/13 „Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením“
  č.j. 507/14
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Stanovisko Akademie věd České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 „Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem“
  č.j. 436/14
  Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Akademie věd České republiky
  Přizván: J. Drahoš, předseda Akademie věd České republiky
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/09 „Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže“
  č.j. 560/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Rozvoj kapacit regionálního školství. Koordinované řízení intervencí ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU
  č.j. 509/14 - bod 24 schůze vlády 21.5.2014
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovybr /> Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

 9. Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství
  č.j. 450/14 - bod 13 schůze vlády 28.5.2014
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři zemědělství a životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 za období 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 a Aktualizace Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 – květen 2014
  č.j. 480/14 - bod 8 schůze vlády 21.5.2014
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
  č.j. 567/14
  Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky v rámci kapitoly Ministerstva vnitra určených na jednotlivé druhy voleb v roce 2014
  č.j. 547/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Návrh na jmenování a odvolání některých členů Legislativní rady vlády
  č.j. 552/14 - bod 29 schůze vlády 28.5.2014
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 14. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
  č.j. 562/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2014
  č.j. 559/14
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 144/2014 za duben 2014
  č.j. 592/14 
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Informace o problémových projektech v Integrovaném operačním programu
  č.j. 568/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno s úpravou.

C. K projednání bez rozpravy:

 1. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2013
  č.j. 537/14
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadubr /> Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2013
  č.j. 532/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013
  č.j. 540/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013
  č.j. 544/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na změny ve složení Akreditační komise
  č.j. 541/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komise
  č.j. 535/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
  č.j. 558/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh účasti ministra zahraničních věcí na ministerském zasedání EU a Ligy arabských států v Athénách ve dnech 10. a 11. června 2014
  č.j. 595/14
  Předkládá: mnistryně zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2013
  č.j. 534/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
 2. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2013
  č.j. 543/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
 3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2013
  č.j. 550/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
 4. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2013
  č.j. 551/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
 5. Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013
  č.j. 536/14
  Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předsedkyně Technologické agentury České republiky
 6. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013
  č.j. 557/14
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
 7. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2013
  č.j. 542/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
 8. Zpráva za rok 2013 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva
  č.j. 545/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
 9. Zpráva za rok 2013 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva
  č.j. 546/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
 10. Průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO)
  č.j. 548/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
 11. Informace k problematice stavu kompetencí a přípravy složek Integrovaného záchranného systému a krizového řízení k řešení rizika v důsledku možného sucha v roce 2014
  č.j. 549/14
  Předkládá: ministr vnitra
 12. Informace o veřejné zakázce „Mobilní pracoviště pro jednotky TACP, 3. etapa - nákup“ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu využití obecné výjimky z režimu tohoto zákona
  č.j. 561/14
  Předkládá: ministr obrany
 13. Informace o veřejné zakázce č. 145500157 „Nákup služeb k zabezpečení obranné standardizace v oblasti letecké techniky a materiálu, pozemní techniky a munice“
  č.j. 563/14
  Předkládá: ministr obrany
 14. Informace o veřejné zakázce „Pořízení VCS“ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu využití obecné výjimky z režimu tohoto zákona
  č.j. 564/14
  Předkládá: ministr obrany
 15. Informace o veřejných zakázkách zadávaných podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jednacím řízení bez uveřejnění a využitím obecné výjimky z působnosti zákona § 18 zákona v oblasti zabezpečení pozemních sil Armády České republiky
  č.j. 565/14
  Předkládá: ministr obrany
 16. Informace o veřejné zakázce zadávané na základě využití obecné výjimky z působnosti zákona podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zabezpečení pozemních sil Armády České republiky
  č.j. 566/14
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie