Tiskové zprávy

5. 12. 2012 12:03

Výsledky jednání vlády, 5. prosince 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1032/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh zákona schválila.

 2. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin
  č.j. 957/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
  Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh zákona schválila.

 3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
  č.j. 1140/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
  č.j. 954/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)
  č.j. 1218/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 6. Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání
  č.j. 1152/12 - bod 8 schůze vlády 14.11.2012
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  K bodům 7 - 9 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/33 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy" - stanoviska MMR, MŽP a MK
  č.j. 1180/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/26 "Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011"
  č.j. 1077/12
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 9. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011
  č.j. 1210/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 10. Teze k zavedení nové informační povinnosti právnických osob, které vstupují do smluvních vztahů s veřejným sektorem
  č.j. 1223/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
  č.j. 1227/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů
  č.j. 633/12 - bod 7 schůze vlády 15.8.2012
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Změna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
  č.j. 1204/12
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013
  č.j. 1240/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Informace o plnění hlavních úkolů podle harmonogramu optimalizace vojenských újezdů k 30. listopadu 2012
  č.j. 1231/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda informaci vzala na vědomí.

 3. Návrh dokončení přezbrojení resortu Ministerstva obrany ručními palnými zbraněmi jednotlivce
  č.j. 1232/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Informace o stavu procesu výběru strategického investora do společnosti České aeroline a.s. - naplňování usnesení vlády České republiky č. 817 ze dne 8. listopadu 2012
  č.j. 1258/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda informaci vzala na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2012
  č.j. 1200/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2012
  č.j. 1201/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republiky
  č.j. 1222/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2013 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2014 a 2015
  č.j. 1215/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení Evropské Molekulární Biologické Laboratoře (EMBL)
  č.j. 1203/12
  Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  č.j. 1198/12
  Předkládají: předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na obeslání 31. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (11. – 13. prosince 2012, Ženeva, Švýcarsko)
  č.j. 1217/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice dne 7. prosince 2012.
  č.j. 1213/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 9. - 11. prosince 2012
  č.j. 1214/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na ministerském zasedání mezi EU a Ligou arabských států v Káhiře dne 13. listopadu 2012
  č.j. 1212/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013
  č.j. 1241/12 
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Ustanovení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"
  č.j. 1257/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.


D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další období
  č.j. 1202/12
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 2. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2012
  č.j. 1219/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
 3. Informace o průběhu a výsledcích 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (Nairobi, Keňa, 17. - 21. září 2012)
  č.j. 1206/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 4. Informace pro vládu České republiky o zadání veřejných zakázek „Obnova aktivních prvků LAN – část a“ a „Obnova aktivních prvků LAN – část b
  č.j. 1228/12
  Předkládá: ministr vnitra
 5. Informace o pořízení vojenského materiálu (stejnokroj 95) cestou alianční agentury NATO Support Agency v letech 2013 –2014
  č.j. 1239/12
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie