Tiskové zprávy

6. 4. 2011 11:50

Výsledky jednání vlády, 6. dubna 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 130/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 164/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 36/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 167/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 214/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

 6. Návrh věcného záměru volebního zákoníku
  č.j. 154/11 - bod 2 schůze vlády 30.3.2011
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání návrhu přerušila na dva měsíce.

 7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
  č.j. 211/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Hlavní principy pokračování důchodové reformy
  č.j. 275/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda materiál schválila.

 9. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
  č.j. 282/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

 10. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2010
  č.j. 278/11
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 11. Plán plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010
  č.j. 290/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda plán priorit schválila.

 12. Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010
  č.j. 271/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 13. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souvisejících výdajů a souhlas s jejich použitím do ostatních běžných výdajů v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2011
  č.j. 274/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 240)
  č.j. 281/11
  Předkládá: ministr financí
  Pro hlasovalo všech deset přítomných členů vlády:
  Předseda vlády, místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr zemědělství, ministr práce a sociálních věcí, ministr financí, ministr obrany, 1. místopředseda a ministr zahraničí, ministr spravedlnosti, ministr životního prostředí a ministr pro místní rozvoj.
  Proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.
  Výsledek jednání vlády: Vláda souhlasila s převedením majetku.

 15. Návrh na odvolání a jmenování člena Legislativní rady vlády
  č.j. 289/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb.
  č.j. 117/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010
  č.j. 277/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009)
  č.j. 284/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  č.j. 285/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
  č.j. 266/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
  č.j. 265/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Berlíně ve dnech 14. - 15. dubna 2011
  č.j. 286/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na obeslání 23. zasedání Řídícího výboru Programu OSN pro lidská sídla UN-HABITAT, které se uskuteční ve dnech 11. až 15. dubna 2011 v Nairobi v Keňské republice
  č.j. 272/11
  Předkládají: ministr pro místní rozvoj a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Bosně a Hercegovině ve dnech 16. – 17. března 2011
  č.j. 288/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven
  č.j. 299/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010
  č.j. 268/11
  Předkládá: ministr financí
 2. Analýza možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
  č.j. 280/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 3. Zpráva o postupu modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru
  č.j. 263/11
  Předkládá: ministr dopravy
 4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2010
  č.j. 279/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 5. Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2010
  č.j. 276/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
 6. Informace o postupu naplňování dohody mezi Ministerstvem dopravy a Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
  č.j. 264/11
  Předkládá: ministr dopravy
 7. Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek Celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 267/11
  Předkládá: ministr financí
 8. Informace o realizaci opatření přijatých k nápravě a k odstranění nedostatků obsažených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/30 "Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009"
  č.j. 269/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 9. Informace o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Gödöllő, 11. - 12. března 2011)
  č.j. 287/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie