Tiskové zprávy

7. 1. 2015 16:52

Výsledky jednání vlády, 7. ledna 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
č.j. 1147/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1276/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1328/14
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Jitky Chalánkové, Marka Bendy, Niny Novákové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Víta Kaňkovského a Martina Komárka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 371)
č.j. 1546/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Radka Vondráčka, Jiřího Junka, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 372)
č.j. 1547/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

6. Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020
č.j. 1570/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Průběžná zpráva o postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy
č.j. 1519/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015
č.j. 1521/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

9. Zajištění financování provozu a rozvoje Základních registrů po dobu trvání udržitelnosti projektů a po tomto období
č.j. 1480/14 - bod 13 schůze vlády 22.12.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Platové náležitosti finančního arbitra
č.j. 1543/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo do příštího jednání.

11. Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra
č.j. 1544/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo do příštího jednání.

12. Ustanovení expertních týmů k vyhodnocení opatření pro odstranění problémů, na které poukázal NKÚ v protokolu z kontrolní akce č. 12/23
č.j. 1572/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Změna zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě způsobené činností bývalého státního podniku OSTRAMO
č.j. 1566/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

14. Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0167/97/01 ze dne 13.2.1997, s nabyvatelem ArcelorMittal Frýdek - Místek a.s.
č.j. 1531/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 40)
č.j. 1525/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Informace o zajištění trvalé součinnosti rezortů při realizaci opatření Národního akčního plánu České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
č.j. 1540/14
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2014
č.j. 1548/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi o průběhu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. - 3. čtvrtletí roku 2014
č.j. 1549/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie
č.j. 1565/14
Předkládají: ministryně spravedlnosti a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Změna usnesení vlády č. 946 ze dne 11. prosince 2013 k aktualizaci programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR
č.j. 1528/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 23. Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
č.j. 6/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Podpora Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky
č.j. 7/15
Předkládá: ministr školství mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

25. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014–2020 – prosinec 2014
č.j. 1571/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:

 19. Žádost o zabezpečení letecké dopravy reprezentačního družstva České republiky v házené
č.j. 1552/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

22. Zpráva o pracovní návštěvě předsedkyně vlády Polské republiky Ewy Kopacz v České republice dne 2.prosince 2014
č.j. 1538/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o využití vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů Policie České republiky na základě nařízení vlády č. 285/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015, a o další potřebnosti jejich povolání
č.j. 1550/14
Předkládají: ministři vnitra a obrany

2. Informace o průběhu realizace projektů velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace schválených v roce 2011
č.j. 1569/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Informace o dalším postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí
č.j. 1541/14
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu

4. Indikativní Harmonogram výzev plánovaných v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2015
č.j. 1567/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za období červenec - prosinec 2014
č.j. 1523/14

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Informace do vlády o zadání části nadlimitní veřejné zakázky Generální rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1568/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění podpory systému SAPPER“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 1520/14
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)“
č.j. 1539/14
Předkládá: ministr zemědělství

9. Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 2. ledna 2014 č. 4 vztahující se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/31 – „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR“
č.j. 1526/14
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace ministra životního prostředí o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/07 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí"
č.j. 1535/14
Předkládá: ministr životního prostředí

11. Informace o výsledcích současné spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti cestovního ruchu s Čínskou lidovou republikou
č.j. 1522/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie