Tiskové zprávy

7. 12. 2011 19:51

Výsledky jednání vlády, 7. prosince 2011

Vláda na svém zasedání schválila zvýšení částek životního a existenčního minima a zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Další výsledky naleznete zde.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1096/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání návrhu přerušila do 15. ledna 2012 a bude o zákonu ještě jednat na koaliční úrovni.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1020/11
  Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1127/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv z biokapalin
  č.j. 1130/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
  č.j. 1212/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima
  č.j. 1190/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
  č.j. 1197/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  č.j. 1192/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky
  č.j. 1205/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927, k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
  č.j. 1218/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 21
  č.j. 1199/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Pro hlasovalo všech čtrnáct přítomných členů vlády: Předseda vlády, místopředsedkyně vlády, ministr školství, ministr zemědělství, ministr průmyslu a obchodu, ministr práce a sociálních věcí, ministr financí, ministr vnitra, ministr obrahy, ministr dopravy, ministr zdravotnictví, ministr spravedlnosti, ministr životního prostředí a ministr pro místní rozvoj.
  Proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1223/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1221/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011
  č.j. 1228/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011, zpráva o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011
  č.j. 1202/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
  č.j. 1211/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na jmenování členů Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců
  č.j. 1198/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády ke zrušení Národního hřebčína Kladruby n.L., státní podnik, podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1204/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Poskytnutí peněžního daru do afghánského rozvojového programu „National Solidarity Programme“
  č.j. 1222/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Poskytnutí peněžního daru rozvojovým organizacím OSN z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí na provedení rozvojových projektů České republiky
  č.j. 1226/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a Závěrečného aktu (dále jen „Smlouva o přistoupení“)
  č.j. 1224/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé
  č.j. 1225/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
  č.j. 1215/11
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně ze srpna a září 2010)
  č.j. 1213/11
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Návrh na obeslání VIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
  č.j. 1227/11
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 8. – 9. prosince 2011 v Bruselu
  č.j. 1254/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Fiskální výhled České republiky
  č.j. 1208/11
  Předkládá: ministr financí
 2. Zpráva o inflaci/IV 2011
  č.j. 1206/11
  Předkládá: guvernér České národní banky
 3. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2011
  č.j. 1220/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
 4. Výroční hodnocení naplňování Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
  č.j. 1217/11
  Předkládá: ministr obrany
 5. Zpráva o emisních inventurách a projekcích České republiky
  č.j. 1203/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 6. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47
  č.j. 1207/11
  Předkládá: ministr dopravy
 7. Informace o smlouvě č. 110100363 na poskytnutí technické podpory aplikačního programového vybavení informačního systému logistiky
  č.j. 1216/11
  Předkládá: ministr obrany
 8. Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění podle §23 zákona č. 137/2006 Sb.
  č.j. 1248/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie