Tiskové zprávy

7. 12. 2015 16:01

Výsledky jednání vlády, 7. prosince 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

 

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
čj. 1498/15
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1173/15 - bod 2 schůze vlády 2.12.2015
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy
čj. 1298/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schválena varianta č. 2

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 806/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1227/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1477/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povr-chových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čj. 1237/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Odloženo

9. Návrh nařízení, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu
čj. 1343/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo

10. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 649)
čj. 1499/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center
čj. 963/15
Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
K bodům 11 - 20 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/23 „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR“
čj. 1042/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Stanovisko Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy a Povodí Ohře ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/11 „Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělství“
čj. 728/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/40 „Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav“
čj. 961/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.14/26 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova"
čj. 1039/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy“
čj. 107/15 - bod 6 schůze vlády 27.4.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 14/21 „Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah“
čj. 773/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/39 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace"
čj. 330/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Stanovisko a návrh opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závětu Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.14/04 "Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost"
čj. 331/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/22 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách"
čj. 974/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016
čj. 1474/15 - bod 17 schůze vlády 2.12.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh kolektivní dohody vyššího stupně
čj. 1473/15  - bod 18 schůze vlády 2.12.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

23. Způsob provádění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání
čj. 1497/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

24. Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
čj. 1405/15 - bod 15 schůze vlády 2.12.2015
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Koncepce podpory umění na léta 2015 – 2020
čj. 1290/15 - bod 12 schůze vlády 2.11.2015
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samo-správného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 8 schůze vlády 20.11.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

27. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
čj. 1515/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

28. Východiska pro určení gesce ke směrnici Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)
čj. 1516/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

29. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondech zakladatele podniků Lesy České republiky, s. p. a Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
čj. 1461/15
Předkládá:    ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

30. Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
čj. 1261/15 - bod 14 schůze vlády 20.11.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

31. Schválení seznamů věcí, které budou předmětem přechodu vlastnického práva podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
čj. 1494/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

40. Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v roce 2015
čj. 1540/15
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1541/15
Předkládá: Úřad vlády ČR
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

42. Informace o možném splavnění Odry v úseku z Ostravy do polského Koźle a budoucím vývoji vodní cesty na Moravě v návaznosti na projekt Dunaj-Odra-Labe
čj. 1496/15
Předkládají: ministři zemědělství a dopravy
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

43. Informace o veřejné zakázce „Dodatek č. 4 ke stávající Smlouvě o poskytování komplexní služby pozáručního servisu provozovaných letounů L-159, L-159 T1 a L-39 ZA č. 122800205“ Armády České republiky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1467/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

44. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, JŘBU č. 16, část stavby  0308A  Soběslav – Veselí nad Lužnicí, SO 8-101.1 Hlavní trasa km 98,280 – km 104,135 (ZBV č. 169)“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1482/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

45. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, JŘBU č. 25-2015, část stavby 0307A Tábor – Soběslav, SO 7-102/4 Dálnice km 84,100 – 95,420 (ZBV č. 242)“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1483/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

46. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, JŘBU č. 23-2015 část stavby 0307A Tábor – Soběslav, SO 7-102/2 Dálnice km 84,100 – 95,420 (ZBV č. 146)“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1484/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

 

C. K projednání bez rozpravy:

32. Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu – předsedy/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jmenování členů výběrové komise
čj. 1501/15
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Správy státních hmotných rezerv České republiky a jmenování členů výběrové komise na toto služební místo
čj. 1486/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

34. Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a jmenování členů výběrové komise na toto služební místo
čj. 1485/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Úřadu práce ČR do zdrojů financování programu 013 030 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR“
čj. 1479/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. Ús 30/15 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „ve vlastnictví státu“
čj. 1500/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2016 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2017 a 2018
čj. 1489/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Poskytnutí příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí formou peněžních darů v roce 2015 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
čj. 1488/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Informace o průběhu bezpečnostní konference v Berlíně ve dnech 17. a 18. listopadu 2015
čj. 1476/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

D. Různé

* * *

 

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci IV/2015
čj. 1470/15
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce
čj. 1460/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014
čj. 1455/15
Předkládá: předseda vlády

4. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. listopadu 2015
čj. 1504/15
Předkládá: ministr vnitra

5. Čtvrtletní informace o stavu administrativní kapacity v rámci Regionálních operačních programů (období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015)
čj. 1509/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2015
čj. 1490/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

7. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2015
čj. 1463/15
Předkládá: ministr dopravy

8. Průběžná zpráva o realizaci Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 za období let 2009 až 2014
čj. 1462/15
Předkládá: ministr zemědělství

9. Informace o publikaci Doing Business 2016 a umístění České republiky
čj. 1472/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10. Informace o usneseních z 1. a 2. zasedání Rady vlády pro stavebnictví České republiky
čj. 1481/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11. Informace o průběhu 24. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského a zabezpečení jeho výsledků v České republice
čj. 1464/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12. Informace o průběhu a výsledcích 21. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Medellin, Kolumbie, 12. – 17. 9. 2015) 
čj. 1480/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie