Tiskové zprávy

9. 7. 2014 18:45

Výsledky jednání vlády, 9. července 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona. kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 461/14 - bod 12 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 712/14 - bod 33 schůze vlády 2.7.2013
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 599/14 - bod 13 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 216/14 - bod 14 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 597/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č.269/2013 Sb.
  č.j. 573/14 - bod 16 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 221)
  č.j. 753/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 8. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr sněmovní tisk č. 226)
  č.j. 754/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 9. Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
  č.j. 765/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020
  č.j. 690/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
  č.j. 746/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

 12. Operační program Technická pomoc 2014 - 2020
  č.j. 766/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

 13. Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020
  č.j. 773/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

 14. Určení implementační struktury nového Operačního programu potravinové a materiální pomoci, zajištění personálních kapacit pro výkon orgánů implementace a podílu spolufinancování z veřejných zdrojů
  č.j. 626/14 - bod 15 schůze vlády 25.6.2014
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 15. Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014 - 2020 a jejich institucionální zabezpečení
  č.j. 700/14 - bod 18 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 16. Soubor metodických dokumentů k oblasti monitorování ESI fondů v programovém období 2014 - 2020
  č.j. 633/14 - bod 19 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 17. Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
  č.j. 663/14 - bod 21 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 18. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
  č.j. 738/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 19. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017
  č.j. 655/14 - bod 9 schůze vlády 25.6.2014
  Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 20. Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků
  č.j. 741/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 21. Vyhodnocení využití nástroje „zkoušky spolehlivosti“ s návrhem na případné rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci
  č.j. 735/14
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
  Přizván: I.Bílek, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 22. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
  č.j. 736/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 23. Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013
  č.j. 707/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 24. Postup při procesním modelování agend a tvorby standardů agend veřejné správy pro jednotný a finančně měřitelný výkon veřejné správy
  č.j. 717/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 25. Návrh usnesení vlády k používání národního elektronického nástroje (NEN) v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)
  č.j. 656/14 - bod 20 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.
 26. Návrh na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Náboženské společnosti českých unitářů Ministerstvem kultury podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
  č.j. 516/14 - bod 24 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 27. Uspořádání pietní a diskusní akce u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu v roce 2015
  č.j. 757/14
  Předkládají: ministr zahraničních věcí a předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 28. Žádost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. o změnu účelovosti části poskytnuté dotace z roku 2013
  č.j. 764/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 29. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Nákup 40 000 m3 leteckého petroleje do nouzových zásob“
  č.j. 747/14
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
  Přizván: P. Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 30. Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání
  č.j. 762/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání..

 31. Analýza stavu ICT systémů v rámci Ministerstva vnitra
  č.j. 649/14 - bod 22 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 32. Informace pro Vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Registry MZe – požadavky Společné zeměděl-ské politiky“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 721/14 - bod 12 Pro informaci schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 33.  Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)
  č.j. 677/14 - bod 25 schůze vlády 2.7.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 34. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 37)
  č.j. 761/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 35. Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů, k bodům II./1./ba a II./1./bb
  č.j. 625/14 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 25.6.2014
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 1. Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020
  č.j. 779/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Operační program Praha - pól růstu České republiky
  č.j. 792/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  č.j. 796/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh Operačního programu Doprava 2014 - 2020
  č.j. 784/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno usnesení se změnou.

 5. Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
  č.j. 800/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Personální posílení úseku nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR
  č.j. 794/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 7. „Návrh Dohody mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj o náplni činnosti věcného garanta při realizaci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020“
  č.j. 818/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 8. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020 - červen 2014 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
  č.j. 795/14
  Předkádá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

 9. Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Národního strategického referenčního rámce za rok 2013 (předložil ministr pro místní rozvoj)
  č.j. 710/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na příští jednání.

C. K projednání bez rozpravy:

 1. Návrh usnesení vlády o pravidelné aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky
  č.j. 745/14
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

 2. 38. Návrh Statutu Bezpečnostní rady státu a statutů stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu
  č.j. 752/14
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. 39. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013
  č.j. 708/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. 40. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013
  č.j. 709/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. 41. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013
  č.j. 733/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. 42. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2013
  č.j. 740/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. 43. Informace o stavu přípravy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2014 - 2020
  č.j. 768/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. 44. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2013
  č.j. 732/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. 45. Výroční zpráva Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok 2013
  č.j. 737/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. 46. Zpráva o dosavadním působení Evropského institutu odkazu Šoa a zajištění jeho činnosti po roce 2014
  č.j. 731/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. 47. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
  č.j. 744/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. 48. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
  č.j. 729/14
  Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013
  č.j. 716/14
  Předkládá: guvernér České národní banky
 2. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013
  č.j. 769/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
 3. Informace o stavu přípravy programu INTERREG EUROPE a INTERACT III v rámci Evropské územní spolupráce 2014 - 2020
  č.j. 763/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 4. Informace o průběžném plnění individuálního akčního plánu Integrovaného operačního programu
  č.j. 767/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 5. Informace o stavu přípravy programů Evropské územní spolupráce 2014 – 2020
  č.j. 772/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 6. Informace o možnosti využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v Moravskoslezském kraji
  č.j. 706/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 7. Strategie dočerpání prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  č.j. 743/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Tento bod nebyl projednáván.
 8. Udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
  č.j. 770/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Tento bod nebyl projednáván.
 9. Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2013
  č.j. 758/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
 10. Informace o výsledcích Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2012 a informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v roce 2013 a 2014+
  č.j. 742/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 11. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013
  č.j. 751/14
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
 12. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody
  č.j. 760/14
  Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví
 13. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2013
  č.j. 728/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 14. Vyhodnocení dopadu nové právní úpravy upravené v zákoně o specifických zdravotních službách na oblast léčby sexuálních delikventů a na provádění chirurgických kastrací
  č.j. 705/14
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 15. Informace pro členy vlády o stavu realizace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
  č.j. 720/14
  Předkládá: ministr kultury
 16. Zpráva o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice
  č.j. 726/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Tento bod nebyl projednáván.
 17. Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za období leden - červen 2014
  č.j. 727/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 18. Informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o realizaci opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných NKÚ při kontrolní akci č. 13/01 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný
  ospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“
  č.j. 734/14
  Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 19. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS – VIS Mail fáze II“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 748/14
  Předkládá: ministr vnitra
 20. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2013
  č.j. 750/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
 21. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2013
  č.j. 750/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie