Tiskové zprávy

9. 11. 2015 14:02

Výsledky jednání vlády, 9. listopadu 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nominace zástupce České republiky v Účetním dvoru EU pro období 2016 – 2022
čj. 1363/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1458/14 - bod 4 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a ruší zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
čj. 934/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
čj. 1065/15 - bod 3 schůze vlády 2.11.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)
čj. 1362/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko.

6. Návrh pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“
čj. 1364/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

7. Návrh usnesení vlády k informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020
čj. 1340/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020: Program podpory - EXPANZE
čj. 1344/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 - 2018 pro oblast hazardního hraní
čj. 1348/15
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Silnice III/35847-Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové
čj. 1345/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Informace o Průmyslové zóně Nad Barborou v Moravskoslezském kraji
čj. 1142/15 - bod 18 schůze vlády 2.11.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

12. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samo-správného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 19 schůze vlády 2.11.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

13. Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 1287/15 - bod 25 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

20. Informace Ministerstva zdravotnictví o stavu sporu se společností Diag Human SE, o stavu zahraničních soudních řízení a odměně rozhodců
čj. 1386/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

21. Schválení dokumentace programu ev. č. 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel
čj. 1371/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Změna usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2015 č. 800 o nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
čj. 1398/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Repase OBU v roce 2016
čj. 1374/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Dodávka nových OBU v roce 2016
čj. 1375/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky očkovacích látek proti virovým hepatitidám“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1350/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

30. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vozidla pro SKPV“ v obecné výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
čj. 1361/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informaci na vědomí.

 

C. K projednání bez rozpravy:

14. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
čj. 1351/15
Předkládají: ministr kultury a předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2015 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
čj. 1357/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
čj. 1346/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na obeslání X. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
čj. 1355/15
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na sjednání Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
čj. 1360/15
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o účasti prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny v Maďarsku ve dnech 7. - 9. října 2015
čj. 1359/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (17. - 19. listopadu 2015, Budapešť, Maďarsko)
čj. 1378/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 29. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 23. listopadu - 2. prosince 2015
čj. 1367/15
Předkládají:   ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast předsedy vlády ČR a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace na  Vallettském summitu k migraci konaném ve dnech 11. – 12. listopadu 2015 v Maltské republice
čj. 1368/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky v Čínské lidové republice ve dnech 21. - 27. listopadu 2015
čj. 1397/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technické řešení pro pokročilou detekci malware ze síťového provozu“
čj. 1356/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

2.  Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2015 – 15. 11. 2016“
čj. 1387/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3.  Opatření umožňující operativně zastoupit člena vlády pověřeného odůvodněním vládou schváleného materiálu v komorách Parlamentu ČR
čj. 1389/15
Předkládá: předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie