Tiskové zprávy

9. 8. 2013 16:58

Výsledky jednání vlády, 9. srpna 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednících
  č.j. 800/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některý souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 607/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 736/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
  č.j. 577/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech
  č.j. 633/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh stáhla.

 6. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1104)
  č.j. 878/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 7. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci prostituce a o změně některých zákonů (zákon o regulaci prostituce) (sněmovní tisk č. 1108)
  č.j. 879/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 8. Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2013 a výhled na 1. pololetí 2014
  č.j. 891/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh vnitrostátního orientačního cíle podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES
  č.j. 771/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budo-vách vládních institucí
  č.j. 774/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vyhodnocení schválila.

 11. Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020 (BV III/1-VS)
  č.j. 770/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda program schválila.

 12. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012
  č.j. 767/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 13. Zpráva o plnění Plánu snižování administra-tivní zátěže podnikatelů do 31. 12. 2012 a Závěrečná zpráva o stavu provedeného měření a přeměření administrativní zátěže podnikatelů
  č.j. 766/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008
  č.j. 745/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda změnila usnesení a schválila.

 15. Soubor metodických dokumentů k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indiká-torů, způsobilosti výdajů a jejich vykazování a řízení rizik v programovém období 2014-2020
  č.j. 764/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda metodický dokument schválila.

 16. Informace Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“
  č.j. 880/13
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila.

 17. Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie ČR v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v souvislosti se zajišťován-ním letecké záchranné zdravotnické služby v roce 2013
  č.j. 865/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 18. Žádosti obcí uplatněné vůči Ministerstvu vnitra, organizačním složkám státu a státním organizacím v jeho působnosti a České poště, s. p., o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ust. § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb. , o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 856/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádosti schválila.

 19. Žádosti hlavního města Prahy o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ust. § 2c odst. 1, písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 864/13
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádosti schválila.

 20. Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c) odst. 4 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 867/13
  Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádosti schválila.

 21. Žádost hlavního města Prahy o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 868/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

 22. Žádosti Statutárního města Ostrava a obce Zadní Chodov o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ust. § 2c) odst. 4 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 877/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádosti schválila.

 23. Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 884/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádosti schválila.

 24. Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
  č.j. 890/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádosti schválila.

 25. Změna příslušnosti hospodařit s objektem Washingtonova č.p. 1569, Praha –Nové Město
  č.j. 863/13
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh stáhla.

 26. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění poz-dějších předpisů (materiál č. 251)
  č.j. 861/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 27. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen a červen 2013
  č.j. 875/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

  C. K projednání bez rozpravy:

 28. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2012
  č.j. 870/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 29. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2012
  č.j. 773/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 30. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahranič-ními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2013
  č.j. 883/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 31. Informace o stavu projektu Národního digitál-ního archivu a předpokladech zajištění jeho standardního provozu (informace o závěrečné etapě projektu národního digitálního archivu realizovaného v rámci Integrovaného operač-ního programu strukturálních fondů Evropské unie na základě usnesení vlády ze dne 21. dubna 2008 č. 447 k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování národního digitál-ního archivu jako součásti Národního archivu)
  č.j. 790/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 32. Návrh na změnu zmocněnce vlády pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko-polském pohraničí
  č.j. 804/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 33. Žádost o souhlas vlády k užívání vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA s.p., v pů-sobnosti Ministerstva obrany, v rámci společ-ného projektu výcviku zahraničních pilotů na vrtulnících Mi - 17
  č.j. 871/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 34. Návrh na podpis a ratifikaci Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  č.j. 889/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 35. Návrh na sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
  č.j. 903/13
  Předkládají: 1. místopředseda vlády
  a ministr financí a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.


D. Různé
* * *

Pro informaci:

 1. Makroekonomická predikce České republiky
  č.j. 885/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 2. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2012
  č.j. 740/13
  Předkládá: guvernér České národní banky
 3. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 k 30.6.2013
  č.j. 762/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 4. Rozšíření IS Elektronická licenční správa ELIS
  č.j. 768/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 5. Informace o ukončení projektu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
  č.j. 860/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 6. Zpráva o migračním projektu „Welcome Package pro investory“
  č.j. 887/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 7. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2013
  č.j. 874/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 8. Informace o připravované veřejné zakázce - Pozáruční servis hardware ADIS
  č.j. 797/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 9. Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy
  č.j. 798/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 10. Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jedna-cím řízení bez uveřejnění "Úprava IS SDSL“
  č.j. 858/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 11. Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek „Další rozvoj kompeten-čních informačních systémů MF“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 859/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 12. Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J. P. Bustou“
  č.j. 862/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 13. Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jedna-cím řízení bez uveřejnění „Vybudování Informačního systému pro distribuci spořicích státních dluhopisů prostřednictvím elektro-nického přístupu ke správě majetkového účtu a jeho provoz v prvních dvou letech“ a Příprava podlimitní veřejné zakázky na konzultační služby „Podpora procesů v oblasti business logiky v rámci upgradu Informačního systému pro řízení státního dluhu“
  č.j. 873/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 14. Informace o zadání nadlimitní veřejné zakázky Dodatečné služby podpory provozu IS RŽP v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 801/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 15. Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, resp. mimo zákon o veřejných zakázkách, v oblasti zabez-pečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky
  č.j. 857/13
  Předkládá: ministr obrany
 16. Informace o veřejné zakázce „Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 881/13
  Předkládá: ministr obrany
 17. Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení pozemních sil Armády České republiky
  č.j. 882/13
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie