Tiskové zprávy

10. 7. 2018 9:53

Výsledky jednání vlády 10. července 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 200)
čj. 576/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

3. Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 210)
čj. 577/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 211)
čj. 578/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Základní principy koordinace příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022
čj. 491/18 – bod 6 schůze vlády 22. 6. 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

6. Návrh ke složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
čj. 596/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu kultury
čj. 598/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2017 čj. 579/18
Předkládají: předseda vlády a ředitelka Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení
čj. 580/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na sjednání Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC
čj. 581/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na obeslání Politického fóra o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni OSN v New Yorku ve dnech 9.-18. července 2018
čj. 572/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 15.-16. července 2018
čj. 582/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
čj. 571/18
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2017
čj. 567/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

3. Informace o přestavbě železničního uzlu Brno
čj. 574/18
Předkládá: ministr dopravy

4. Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2017
čj. 565/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

5. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody
čj. 573/18
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví

6. Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017
čj. 566/18
Předkládá: ministryně financí

7. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014 - 2020 za roky 2016 - 2017
čj. 575/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8. Výroční zpráva Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky za rok 2017
čj. 546/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

9. Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016-2020 k 30. červnu 2018
čj. 569/18
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 za rok 2017
čj. 560/18
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2017
čj. 564/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

12. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“
čj. 570/18
Předkládá: ministryně financí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie