Tiskové zprávy

10. 10. 2018 11:30

Výsledky jednání vlády 10. října 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

19. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí
čj. 858/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 783/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
čj. 810/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 267)
čj. 833/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 274)
čj. 834/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 275)
čj. 835/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 276)
čj. 836/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (sněmovní tisk č. 278)
čj. 837/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

8. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2021
čj. 808/18 - bod 6 schůze vlády 3.10.2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2018
čj. 830/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh cílového konceptu pro „Základní registry 2.0“
čj. 819/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schváleno.

11. Změny ve vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
čj. 832/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017
čj. 828/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 62)
čj. 824/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

14. Návrh na jmenování členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 840/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
čj. 815/18
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 21. – 29. října 2018)
čj. 817/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na obeslání 30. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (5. – 9. listopadu 2018, Quito, Ekvádor)
čj. 822/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a na summitu ASEM ve dnech 17. – 19. října 2018 v Bruselu
čj. 831/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pracovní návštěva předsedy vlády v Polské republice dne 15. října 2018
čj. 851/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 823/18
Předkládá: ministr dopravy

2. Informace vládě o úmyslu realizovat veřejnou zakázku „Rozšíření a úpravy softwaru zvláštního pracoviště“ dle § 29 písm. b) bodu 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 818/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie