Tiskové zprávy

11. 4. 2018 11:43

Výsledky jednání vlády 11. dubna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 131/18
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády
čj. 244/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 123)
čj. 267/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) (sněmovní tisk č. 126)
čj. 264/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 14/18 o návrhu II. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 243b  ve slovech „§ 43“ a ustanovení § 241b odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 265/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021
čj. 230/18
Předkládají: ministryně obrany a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Zajištění finančních prostředků na kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017 v rezortu zemědělství
čj. 261/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

9. Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
čj. 266/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Užití Přehledu obvyklých cen ICT prací při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
čj. 235/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh usnesení vlády o pověření ministryně práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní financí a ministrem vnitra provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího stupně podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
čj. 259/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025
čj. 1096/17 – bod 10 schůze vlády 3. 1. 2018
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zahraniční projekt Ministerstva zemědělství „Zvýšení dopadu ekologických zemědělských podniků v iráckém Kurdistánu"
čj. 223/18 - bod 20 schůze vlády 27. 3. 2018
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2017
čj. 234/18
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Statut Výboru pro rozpočtové prognózy
čj. 263/18
Předkládají: ministryně financí a předsedkyně Národní rozpočtové rady
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a léta následující
čj. 249/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví
čj. 251/18
Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na ratifikaci Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a stanovisko ke Změnám z roku 2016 k úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003, přijatým na 105. Mezinárodní konferenci práce v roce 2016
čj. 255/18
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
čj. 277/18
Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 11. dubna 2018
čj. 282/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017
čj. 254/18
Předkládá: ministryně financí

2. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2017
čj. 253/18
Předkládá: ministryně financí

3. Vyhodnocení zdrojů a zásob superstrategických (kritických) surovin Evropské unie v České republice
čj. 246/18
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

4. Státní ingerence při využívání superstrategických surovin v členských státech EU
čj. 247/18
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

5. Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón
čj. 232/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace o neobnovení železniční tratě Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách poškozené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a ukončení činnosti pracovní skupiny ustanovené vládou v souvislosti s havarijní situací způsobenou tímto sesuvem
čj. 250/18
Předkládá: ministr dopravy

7. Pravidelná informace členům vlády o stavu přípravy Rychlých spojení k březnu 2018
čj. 256/18
Předkládá: ministr dopravy

8. Informace o plnění Státní kulturní politiky a její implementace
čj. 248/18
Předkládá: ministr kultury

9. Informace o veřejných zakázkách v oblasti VaV „DF MANPACK, GERASIM, MINI VTOL UAS, KOPR a DPzP“, realizované s využitím ustanovení § 189 o vertikální spolupráci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 239/18
Předkládá: ministryně obrany

10. Veřejná zakázka „Kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken“, realizována s využitím ustanovení § 189 o vertikální spolupráci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 240/18
Předkládá: ministryně obrany

11. Správa Záručního fondu při realizaci Programu VADIUM 2018 AŽ 2023
čj. 262/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12. Informace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem systém elektronického mýtného
čj. 287/18
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie