Tiskové zprávy

11. 1. 2019 12:05

Výsledky jednání vlády 11. ledna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 357)
čj. 6/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 359)
čj. 7/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

3. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 47/18 o návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 10/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi a doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ke změně zákona
čj. 1068/18
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

5. Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ke změně ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 181 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a s tím souvisejících zákonů
čj. 1131/18
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

6. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2014 – 2020 (Národní RIS3 strategie), aktualizace 2018
čj. 1167/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 268)
čj. 1164/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 64)
čj. 1145/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 66)
čj. 1146/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 68)
čj. 1147/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
čj. 1165/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Informace o zpracovaném materiálu „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav“
čj. 2/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrhy na jmenování 4 rektorů veřejných vysokých škol pro období 2019-2023
čj. 1176/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
čj. 1153/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Jmenování nových členek a členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
čj. 1154/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29. 3. 2017
čj. 12/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu
čj. 1150/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu
čj. 1151/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
čj. 1152/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2018
čj. 9/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 1173/18
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na uskutečnění oficiální cesty předsedy vlády České republiky A. Babiše do Singapuru, Thajska a Indie ve dnech 13.-19. ledna 2019
čj. 1149/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Rakouské republice dne 17. ledna 2019
čj. 4/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Účast ministra zahraničních věcí na 22. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Sdružení národů jihovýchodní Asie a 1. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Africké unie v Bruselu ve dnech 21. a 22. ledna 2019
čj. 5/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh usnesení vlády České republiky o přijetí JUDr. Martiny Děvěrové, MPA, do služebního poměru a jmenování na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 27/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o aktuálním stavu řešení problematiky dopadů plánovaného rozšíření dolu Turów na české území
čj. 1174/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zemědělství

2. Zpráva o plnění úkolů, uložených usnesením vlády č. 185/2018 členům meziresortní pracovní skupiny k problematice světelného znečištění
čj. 1157/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

3. Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice
čj. 1175/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Informace o schválení Souhrnného materiálu navrhovaných opatření  k odstranění nedostatků zjištěných v průběhu mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2017 v ČR
čj. 1159/18
Předkládá: ministr obrany

5.  Informace o analytické a vývojové spolupráci CENIA na řešení projektů StaR a ISPOP2 zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách
čj. 1171/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6. Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“) „Palubní jeřáb Mi-17/171Š“ realizovaná prostřednictvím vertikální spolupráce, a to na základě ustanovení § 189 odst. 1 zákona
čj. 8/19
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o plnění opatření ze stanovisek Grantové agentury České republiky a Úřadu vlády České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/19 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky
čj. 1/19
Předkládá: předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie