Tiskové zprávy

12. 11. 2019 15:44

Výsledky jednání vlády 12. listopadu 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony
čj. 868/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona o odpadech
čj. 708/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 25. listopadu.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 707/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 25. listopadu.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 706/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 25. listopadu.

5. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 705/19
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 25. listopadu.

6. Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k. ú. a obci Letohrad pro stát
čj. 980/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Bezúplatný převod majetku České republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik, na město Třebechovice pod Orebem – Stavba vodního díla s názvem „Orlice, Nepasice – ochranná hráz před velkou vodou“‘
čj. 965/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, prodej regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín
čj. 970/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí
čj. 963/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2019 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
čj. 966/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Vyjádření vlády České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 11. října 2018
čj. 964/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

12. Návrh na obeslání 5. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se koná ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 v Bělehradě, Srbsko
čj. 974/19
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na obeslání 3. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (25. – 29. listopadu 2019, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 982/19
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na obeslání 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 15. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 2. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (2. – 13. prosince 2019, Madrid, Španělsko)
čj. 952/19 – bod 20 schůze vlády 4. 11. 2019
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí států NATO v Bruselu dne 20. listopadu 2019
čj. 976/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o stavu kombinované dopravy
čj. 968/19
Předkládá: ministr dopravy

2. Informace o veřejné zakázce „Víceúčelové vrtulníky – nákup“
čj. 1013/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie