Tiskové zprávy

12. 9. 2016 22:59

Výsledky jednání vlády 12. září 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

Body s rozpravou

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1158/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 – 2019
čj. 1142/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1053/16
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 888)
čj. 1182/16‘
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala kladné stanovisko.

5. Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
čj. 1056/16 - bod 14 schůze vlády 31.8.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnami.

6. Aktualizace navržených opatření na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy
čj. 1152/16 - bod 6 schůze vlády 5.9.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Návrh na obeslání 17. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezi-národním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Johannesburg, Jihoafrická republika, 24. září – 5. října 2016)
čj. 1143/16 - bod 15 schůze vlády 5.9.2016
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Vyhodnocení prvního roku ostrého provozu Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
čj. 1146/16 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 5.9.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

9. Návrh koncepce účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
čj. 1181/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón
čj. 1165/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno měsíc.

11. Program podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL
čj. 1163/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice
čj. 1164/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno měsíc.

13. Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice
čj. 1167/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

14. Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na funkční období let 2017-2022
čj. 1168/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 102/16
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

20. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
čj. 1194/16
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

21. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1195/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Aktualizace Zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)
čj. 1201/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

K projednání bez rozpravy

15. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2017
čj. 1174/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

16. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
čj. 1169/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na obeslání 15. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
čj. 1161/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání XXXIII. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní
čj. 1162/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změny závazného ukazatele státního rozpočtu v kapitole 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů v roce 2016
čj. 1188/16
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie dne 16. září 2016 v Bratislavě
čj.: 1200/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Informace o průběhu a výsledcích 3. mimořádného zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (22. – 23. července 2016, Vídeň, Rakousko), a návrh na obeslání 28. zasedání smluvních stran tohoto protokolu (10. – 14. října 2016, Kigali, Rwanda)
čj. 1180/16
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Vyslání českých policistů do Makedonie
čj. 1173/16
Předkládá: ministr vnitra

2. Možné riziko vzniku dalších sesuvů v km 55,500 – 58,280 a postup prací na sanaci sesuvu v km 56,300 – 56,500 dálnice D8
čj. 1172/16
Předkládají: ministři dopravy a životního prostředí
Tento bod  byl odložen.

3. Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2015
čj. 1166/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4. Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace k 31. srpnu 2016
čj. 1170/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Veřejná zakázka „Systém utajované komunikace - nákup“
čj. 1176/16
Předkládá: ministr obrany

6. Veřejná zakázka „Vrtulníky Mi-171Š - modernizace“
čj. 1175/16
Předkládá: ministr obrany

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování technické podpory aplikačního programového vybavení HZS ČR“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
čj. 1179/16
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie